Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøregnskap laksefôr

Alle former for matproduksjon forårsaker en rekke ulike typer miljøpåvirkning, f. eks. utslipp av klimagasser, eutrofiering og forbruk av naturressurser. Per kilo spisbart produkt forårsaker norsk oppdrettslaks mindre drivhusgassutslipp og legger beslag på mindre landbruksareal enn andre kjøttvarer, dette prosjektet vil utvide kunnskapen om hvor og hvordan norsk laks kan ivareta statusen som et klimavennlig og ressurseffektivt matprodukt.

Fôrproduksjon er den viktigste kilden til utslipp av drivhusgasser og andre miljøpåvirkninger fra laksens livsløp: fra produksjon av fôrråvarer og frem til laksen er levert til forbruker (Hognes 2011Winther 2009) .

Kunnskap om hvor, hvordan og hvorfor  fôrproduksjon forårsaker miljøpåvirkning er derfor viktig i utviklingen av en mer bærekraftig havbruksnæring  og for å holde på norsk oppdrettslaks posisjon som et klimavennlig og ressurseffektivt matprodukt.

Med midler fra FHF og sammen med SIK fra Sverige, NOFIMA på Sunndalsøra og  en gruppe av fôrprodusenter fortsetter SINTEF Fiskeri og havbruk nå arbeidet med miljøregnskap av Norsk fôrproduksjon. Arbeidet vil blant annet sørge for at "nye" ressurser fra biprodukter fra fiske, landbruk og havbruk kan inkluderes i miljøregnskapet. I tillegg til utslipp av drivhusgasser, forbruk av marine ressurser og okkupasjon av landbruksareal skal bruk av fosfor og ferskvann også inkluderes i regnskapet.

Sammen med analysene vil prosjektet også kartlegge hvordan miljøregnskap med LCA metoden kan bli et mer anvendelig verktøy for beslutningstakere I havbruksnæringen. Et verktøy for å kartlegge utfordringer og identifisere muligheter. Prosjektet vil også kartlegge hvordan nye standarder og rapporteringskarv kan føre til økt behov for tilgang på data, verktøy og kompetanse på miljøregsnkap og LCA i Norsk sjømatproduksjon. Flere av verdens største fôrprodusenter bruker allerede LCA baserte metoder i sin miljøstyring, f. eks. Biomar viser til bruk av klimaspor i sin Bærekraftrapport for 2012.

. Sammenligining av klimaregskapet og bruk av landbruksareal for laks, kylling og svin

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2013 - 30.06.2014