Til hovedinnhold
Norsk English

Lukket ventemerd ved Kråkøy Slakteri

Etter et omstendelig prosjekterings- og byggearbeid er den lukkede ventemerden nå satt i drift ved Kråkøy Slakteri AS. Prosjektet er et unikt eksempel på det første lukkede oppdrettsanlegg for fiskepatogener og vil på sikt kunne representere et paradigmeskifte for drift av slaktemerder.

Prosjektet er muliggjort med tett samarbeid mellom industri og forskning. Systemet har pumper, rør, filter, UV og styringssystem levert av Xylem Water Solutions, lukket pose levert av Botngaard, oksygenering levert av Storvik Aqua, prosjekterings- og byggeledelse levert av Prosjektutvikling Midt-Norge og forskningsbasert kunnskap på oppdrift, styrke og vannstrøm, samt velferdsdokumentasjon og prosjektledelse levert av SINTEF Fiskeri og havbruk. Prosjektet er finansiert av Kråkøy Slakteri, Innovasjon Norge og SkatteFunn.

Merden består av det som opprinnelig var to stålmerder som nå er slått sammen for å danne en ventemerd på 12 x 51 meter og har ca. 6 meters dybde på posen. Systemet består av to pumper for inntaksvann med diffusorrør, to strømsettere som sørger for fordelingen av vannet inne i merden og to kraftige utløpspumper som sender avløpsvannet gjennom filter og UV før det returneres til sjøen. Et avansert styringssystem for kontroll av vannmengde og nivå i merden er utviklet for å unngå problemer med nedsynkning av konstruksjonen. Prosessvannet fra slakteriet samt returvannet fra filtrene blir også renset og dette gir samlet en unik hygienemessig barriere mellom laksen som står i ventemerden og området utenfor Kråkøy Slakteri. Dette igjen gjør slakteriet i stand til å gjennomføre sanitærslakting av laks med sykdom eller parasitter.
Kråkøy Slakteri AS har satt i gang prøvedrift med tillatelse fra Mattilsynet. De foreløpige testene er veldig positive og systemet synes å takle de belastninger det er dimensjonert for, men vi understreker at anlegget nettopp er satt i drift og at flere erfaringer vil komme. Det gjenstår nå en leveranse fra SINTEF som skal undersøke og dokumentere vannkvalitet, fiskevelferd og kjøttkvalitet etter vitenskapelig metode. Dette vil etter planen bli utført i løpet av noen uker. I tillegg skal selskapet bygge seg erfaring på drift- og operasjon av den nye enheten.
Mye av grunnlaget for suksessen har vært prosjekteier Kråkøy Slakteri, som har dyktige tekniske folk som har medvirket tungt inn i alle faser av prosjektet og tilegnet seg mye erfaring underveis. Kråkøy Slakteri sitter dermed på unik innsikt i driften av dette systemet, sier prosjektledelsen.


Ønsker du å komme på befaring og vite mer om systemet så arrangeres det visningsdager 20. og 21. oktober 2015. Da vil man kunne møte prosjektgruppen og vi regner med at vi har nok testresultater fra driften av den lukkede ventemerden. Påmelding til visningsdagene gjøres på hjemmesiden for prosjektet www.lukketventemerd.no.

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.10.2013

Utforsk fagområdene