Til hovedinnhold
Norsk English

Integrert havbruk med settefisk og tare

Kan sukkertare fungere som renseanlegg for avløpsvannet fra landbaserte settefiskanlegg? Dette vil forskere fra SINTEF teste ut sammen med Smøla Klekkeri og settefiskanlegg.

Kontaktperson

Settefiskanlegget på Smøla

Tare vokser ved å ta opp oppløste næringssalter fra sjøen. I integrert multitrofisk havbruk (IMTA) plasseres ulike arter, som skjell og tare, i nærheten av oppdrettsanlegg slik at de kan dra nytte av den økte forekomsten av næringssalter rundt disse. Dette er et eksempel på grønn vekst og det er for tiden stor interesse for dyrking og anvendelse av ulike tang- og tarearter i Norge, Europa og verden for øvrig.

Utnyttelse av overskuddsstoffer

I gjennomsnitt benyttes 1,2 kg laksefôr for å produsere 1 kg laks, og for hver kilo laksefôr kan det genereres 1,5 kg slam. Slammet består av en kombinasjon av avføring, fôrpellets og andre stoffer som ikke fisken får nyttigjort og inneholder blant annet nitrogen, fosfor og karbon (organiske forbindelser).

I dette prosjektet vurderes taredyrkingsanlegg som en såkalt mellomkultur for avløpsvannet fra landbaserte anlegg. Metoden blir testet på et settefiskanlegg på Smøla og vil være overførbar til alle former for land- og havbasert oppdrett der oppløste næringssalter skilles ut og det er mulig å konsentrere avløpet.

Tallfesting og modellering av næringsstoffopptak i sukkertare

Ved å plassere et dyrkningsanlegg for sukkertare ved eller i nærheten av utløpet for rensevannet vil det være mulig å ta opp mye av næringssaltutslippet, og tareanlegget fungerer dermed som et biologisk filter. Ved å bruke modellsystemet SINMOD, vil man studere hvordan utslipp spres i sjøen og beregne opptaksevnen til tareanlegget. I prosjektet blir det også sett på investeringskalkyler og driftskostnader for et renseanlegg med sukkertare.

Prosjektet gjennomføres av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Smøla Klekkeri og Sagafisk AS som har en produksjonskapasitet på 5,5 millioner laksesmolt pr. år

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.08.2013 - 31.12.2013

Prosjektleder

Svein Martinsen, Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS
www.smolaks.no

Finansiering

Prosjektet er støttet av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge

Ressurser

SINMOD
EXPLOIT