Til hovedinnhold
Norsk English

Veikart for innovasjon av velferdsteknologi

Flere kommuner er i gang med velferdsteknologiprosjekter, men teknologi er bare i begrenset grad tatt i bruk i norske kommuner (Hoen og Tangen 2011). Kommunene har behov for kunnskap om mulighetene som ligger i teknologi, og har etterlyst økt satsing på rådgivning med hensyn til implementering og integrering i tjenestene.

Veikart for innovasjon av velferdsteknologi
Veikart for innovasjon av velferdsteknologi

Målet med arbeidet har vært å finne gode eksempler på erfaringer fra prosjekter som viser hvordan velferdsteknologi drives fram i praksis, for på denne måten å bidra til å øke kunnskapen om hvilke muligheter som finnes og samtidig legge til rette for vellykkede prosesser for nye prosjekter.

Resultatene bygger på erfaringer som er innhentet fra seks case, i form av prosjekteksempler i norske kommuner. De seks casene er valgt ut fra flere kriterier, og representerer bredde når det gjelder relevante velferdsteknologiske erfaringer. Flere mulige case er vurdert og drøftet med oppdragsgiver før endelige case ble valgt. De seks casene er hentet fra kommunene Stavanger, Randaberg, Lyngdal, Drammen, Bærum, Vågå og Nøtterøy.

Erfaringene fra casene viser at innføring av velferdsteknologi må forankres på flere nivå i den kommunale organisasjonen for å kunne lykkes. Det er nødvendig å inkludere alle interessenter tidlig i prosessen, både brukere, pårørende, kommunalt ansatte og leverandører. Det er også viktig å definere tydelig hva man ønsker å oppnå med velferdsteknologien, og sørge for at alle aktørene er innforstått med formålet. Videre er det sentralt å skape god kommunikasjon mellom alle aktører både innen og utenfor kommunen. Det er viktig å være bevisst på at de ulike aktørene har ulike utgangspunkt, tradisjoner, kunnskap og kompetanse. Erfaringene viser at brukernes behov må være utgangspunktet for å lykkes med å ta i bruk velferdsteknologi. Derfor er det nødvendig å ha god oversikt over brukernes behov, ønsker og ressurser. Det er også viktig at man tidlig i prosessen skaffer seg oversikt over ulike produkters muligheter og begrensninger.

«Veikart for velferdsteknologi» er et hjelpemiddel for alle som jobber med velferdsteknologi i kommunene eller er interessert i temaet. Veikartet gir veiledning i hvordan velferdsteknologiprosjekter kan drives fram i praksis, og vil lose deg fra start, via utprøving og tilpassing, til bruk og ny praksis i din kommune.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

02.01.2012 - 30.06.2013

Utforsk fagområdene