Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av tilretteleggingstilskudd

Det arbeidsrettede virkemiddelet tilretteleggingstilskudd skal stimulere til at arbeidsgiver legger til rette for at arbeidstaker med nedsatt arbeidsevne kan opprettholde arbeidsforholdet gjennom økonomisk støtte til tilretteleggingstiltak. Tilskudd kan benyttes på individ og gruppe, samt på systemrettede tiltak.

Evaluering av tilretteleggingstilskudd
Foto: Scanpix

SINTEF har på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomført en evaluering av ordningen med tilretteleggingstilskudd. Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE-forsøksmidler arbeid og velferd. I evalueringen undersøkes hva som kjennetegner virksomheter som har mottatt tilretteleggingstilskudd og hvilke erfaringer virksomheter og NAV Arbeidslivssentrene har med tilskuddet. Datakildene er registerdata, dokumentgjennomgang, intervju og spørreskjemaundersøkelser.

Regnskapsdata fra NAV koblet med registerdata fra SSB viser at 68 % av tilskuddet i 2011 gikk til offentlig sektor og kommunale tjenester mottok mest (54 prosent av hele tilskuddet).  58 prosent av tilskuddet i 2011 ble brukt på individrettede tiltak. Registerdata viser at så å si alt som gis av tilretteleggingstilskudd gis til virksomheter som er prioritert av NAV.
 
Sykefraværet er høyere i virksomheter som mottar tilskudd. Kontrollert for størrelse på virksomheten, sektor, næring og fylke forblir det slik at virksomheter som får tilretteleggingstilskudd i gjennomsnitt har nesten ett prosentpoeng høyere sykefravær enn de som ikke får tilskudd. Det ser derfor ut til at det er virksomheter med høyt sykefravær som får tilskudd, jf. intensjonen.
 
Vi finner også at det gjenstår en del arbeid ved Arbeidslivssentrene før en har nådd målet om likhet i prosess, god veiledning og tett dialog med virksomhetene.
 
Offentlig sektor mottar to av tre tilskuddskroner og det er dermed riktig å si at tilretteleggingstilskuddet har blitt en ordning som i stor grad innebærer pengeflytting fra staten til offentlige virksomheter. Betydelige offentlige ressurser går også med til å søke om tilskudd og på å behandle søknader.
 
Systemet med tilretteleggingstilskudd i nåværende form har betydelige svakheter, uavhengig av om fokuset er på gruppetiltak eller individtiltak.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

12.09.2012 - 01.10.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten
Evaluering av tilretteleggingstilskudd

Bestill rapporten i papirversjon hos

Ansattinfo mangler 

 

 

Utforsk fagområdene