Til hovedinnhold
Norsk English

NonStop

Den overordnede ideen med NonStop er å etablere, demonstrere og evaluere et system for automatisk utvelgelse av tunge kjøretøy for kontroll.

Kontaktperson

NonStop
NonStop

Statens vegvesen har ansvaret for kontroll av tunge kjøretøy med formål å avdekke forhold som angår både trafikksikkerhet og forhold som påvirker konkurransesituasjonen i transportnæringen. Eksempler er kjøring med overvekt, brudd på kjøre-/hviletidsbestemmelsene eller kjøring med materiell som ikke er i forskriftsmessig teknisk stand. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ønsker at det etableres et nytt system som mer selektivt plukker ut transportører som spekulerer i å bryte gjeldende lover og regler. På grunn av at dagens kontroller er bygd opp rundt manuelt betjente kontrollstasjoner er sjansene for å bli kontrollert liten. Samtidig opplever transportører som driver nærdistribusjon innen bygg- og anleggsbransjen å bli stanset flere ganger i løpet av samme dag. Dette representerer både en tids- og miljøkostnad.

Bruk av ITS-løsninger gjør det mulig å etablere nye tjenester som åpner for mer effektive og kostnadsbesparende kjøretøykontroller. NonStop skal spesifisere og utvikle et system for selektiv utvelgelse av kontrollkandidater. Det ferdige systemet skal lages slik at utvelgelse av kontrollkandidater gjøres uten at kjøretøyet behøver å stanse. I tillegg skal systemet inneholde et dataregister som blant annet lagre status fra tidligere kontroller. NonStop skal utvikle og demonstrere et styringssystem for hvordan man rent praktisk dirigerer kjøretøy som skal kontrolleres ut av trafikkstrømmen.

NonStop skal utvikle og velge evalueringsmetodikk. Denne skal benyttes for å evaluere kontrollsystemet både i forhold til teknisk kvalitet og robusthet, nytteverdi for transportør og kontrollmyndighet samt brukeraksept sett fra operatør, transportør og fører.

Hva er den største forskningsutfordringen i prosjektet?

De sentrale FoU-utfordringene i prosjektet er å evaluere virkningen av å ta i bruk et målrettet system for utvelgelse av kjøretøy for kontroll. Prosjektet vil ha fokus på effekter for transportnæringen og utøvende kontrollmyndighet. Sekundært vil forskningsbidrag i en tidlig fase av prosessen sikre optimal utforming av systemet med hensyn til å samle inn data og informasjon som er etterspurt i forbindelse med planlegging og investering i infrastruktur.

Forskningsutfordringene kan oppsummeres med følgende spørsmål:

  1. Hvordan kan automatisk kontroll av kjøretøy etableres for å gi mest mulig effektivitetsgevinster for Statens vegvesens kontrollmiljø og for transportørene?
  2. Hva er virkningen av å ta i bruk et målrettet system for utvelgelse av kjøretøy for kontroll?

Hvem har behov for resultatene og hvem vil bli første bruker av resultatene fra prosjektet?

Innovasjon

Partner og målgruppe

Verdiskapingspotensial

Automatisk kjøretøykontroll

Statens Vegvesen

- Bedre effektivisering av ressursbruken ved kontroller

- Flere målrettede kontroller

- Miljøgevinster gjennom færre unødvendige stopp, spesielt for tunge kjøretøy

- Kontrollere og stoppe flere kjøretøy som er en fare for trafikksikkerheten

Transportører

- Ingen stopp for kjøretøy i forskriftsmessig stand gir bedre effektivitet – spesielt for næringstransport

- Oppdragende effekt vil gi flere seriøse transportører og mer lik konkurransesituasjon.

- Mulig lavere forsikringspremie for overholdelse av forskrifter

Forsikringsbransjen

- Færre skadde, drepte og mindre ødelagt utstyr i trafikken vil gi færre og lavere forsikringsutbetalinger

Teknologibedrifter

- Nye forretningsmuligheter for automatisering og kjøretøygjenkjenning

Ny og bedre statistikk

Statens Vegvesen

- Gir bedre grunnlag for mer optimalt vedlikehold av vegnettet

- Gir informasjon om last/fyllingsgrad/ tomkjøring, kjøring på ulike veier

 

Hva vil framtidige brukere kalle det som utvikles i prosjektet?

Det som NonStop utvikler kan kalles for et selektivt målrettet kontrollsystem for Statens vegvesen sine kontroller. Det som ligger i bunn for det hele er et beslutningsstøttesystem. Man kan også kalle resultatet et automatisk utvelgelsessystem for kontrollkandidater.


NonStop systemskisse

Prosjekteier
Bjørn Andreas Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet
E-post:
Telefon: 73 95 46 57
Mobil: 952 05 267 

 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2013

FAKTA OM PROSJEKTET

Prosjekteier
Bjørn Andreas Lund, Statens vegvesen Vegdirektoratet
E-post:
Telefon: 73 95 46 57
Mobil: 952 05 267