Til hovedinnhold
Norsk English

Jobbmestrende oppfølging

NAV gjennomfører to toårige pilotprosjekter med jobbmestrende oppfølging som skal bidra til å hjelpe mennesker med psykiske problemer ut i arbeidslivet. Ett prosjekt rettes inn mot mennesker med lettere psykiske problemer i Østfold, og ett mot mennesker med alvorlige psykiske problemer i Oslo. SINTEF gjennomfører en følgeevaluering av pilotprosjektene og leverte en delrapport i januar 2008.

Jobbmestrende oppfølging
Jobbmestrende oppfølging

Prosjektene er satt i gang for å prøve ut metodikk med symptomrettet og mestringsorientert oppfølging av mennesker med psykiske vansker som arbeidshinder. I prosjektet gjøres erfaringer med samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og helsetjenesten. 

I Østfold gjennomføres korttidsterapi med fokus på jobbsituasjonen, og det synes å være en tilnærming som fungerer godt. Deltakerne som er intervjuet, mener tilbudet har ført til at de har kommet tilbake i jobb. Samarbeidet mellom NAV og helsetjenesten er imidlertid ikke godt ivaretatt i denne modellen.

I prosjektet i Oslo prøves psykoedukativ behandling av schizofreni ut i arbeidslivssammenheng, og opplæring retter seg både mot deltakerne og ansatte i arbeidsmarkedsbedriftene der deltakerne jobber. Oppfølgingen er tilpasset den enkelte deltaker, og erfaringene viser at behovene er svært ulike. Opplegget får i hovedsak positive kommentarer fra både deltakere, ansatte i bedriftene og ansatte i prosjektet. Deltakerne har vært mer stabile i arbeidsforholdet enn det som ble forventet før prosjektet startet, noe som indikerer at oppfølgingen har vært tilstrekkelig og at deltakerne har nytte av prosjektet. Kompetanseoverføring er en viktig del av prosjektet, og erfaringene viser at bedriftene har blitt tryggere i å ha ansatte med psykiske vansker.

___________________

Prosjektnr.: 102002869

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2012 - 01.06.2015

FAKTA OM PROSJEKTET

Last ned rapporten
Jobbmestrende oppfølging. Andre delrapport. (Pdf - 465 Kb)

Rapporten kan fås i papirformat ved henvendelse til 

Ansattinfo mangler

 

Utforsk fagområdene