Til hovedinnhold
Norsk English

InfraPlan

Optimal innfasing, utfasing og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur Jernbaneinfrastruktur har svært lang levetid og en tilsvarende høy kostnad. Denne type investeringer innebærer at en velger å binde opp samfunnets begrensede ressurser i langsiktige og, i praksis, tilnærmet irreversible investeringer.Gjennom utviklingen av et avansert optimeringsverktøy vil dette prosjektet bidra til at Jernbaneverkets planleggere er i stand til å finne kombinasjoner av investeringsbeslutninger som til sammen gir høyest mulig nytte for samfunnet.  

InfraPlan
Byggegrop for ny jernbane. Foto: Jernbaneverket/Hilde Lillejord

Jernbaneverket gjennomfører investeringer i jernbaneinfrastruktur slik som jernbanespor, stasjoner, tuneller, signalanlegg, osv. For å finne ut hvilke investeringer som bør gjennomføres, benyttes nyttekostnadsanalyser for å finne de investeringer som er best for samfunnet.

SINTEF arbeider sammen med Jernbaneverket for å utvikle et optimeringsverktøy for å forbedre den metodikken for nyttekostnadsanalyser som Jernbaneverket benytter. Ved bruk av dagens planleggingsmetodikk vil det i mange tilfeller kunne være vanskelig å se hvordan slike investeringer henger sammen og påvirker hverandre. En av styrkene til optimeringsverktøyet er at det er i stand til å "se" samspillet mellom mange alternative investeringer og hvordan disse påvirker hverandre i tid og i rom. Verktøyet vil i større grad gjøre mulig å hente ut synergieffekter og stordriftsfordeler enn en kan forvente med dagens praksis.

Usikkerhet spiller en viktig rolle når infrastrukturinvesteringer skal gjøres. Det er flere typer usikkerhet som spiller inn: budsjettusikkerhet, kostnadsusikkerhet, usikkerhet knyttet til antall reisende og trafikkmønster, osv. Dersom en ikke tar innover seg slike usikkerhetsfaktorer så vil sjansen for å gjøre feilinvesteringer øke betydelig. Optimeringsverktøyet vil ta innover seg en eller flere former for usikkerhet slik at beslutningstakere får vite hvilke beslutninger som vil fungere best, til tross for at ikke vet hva som vil skje i fremtiden.

Prosjektet er finansiert av Jernbaneverket og representerer det første eksemplet på bruk av optimeringsverktøy i forbindelse med nyttekostnadsanalyser i Norge.

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2012 - 31.12.2014

FAKTA OM PROSJEKTET

Finansiering
Prosjektet er finansiering av Jernbaneverket og representerer det første eksemplet på bruk av optimeringsverktøy i forbindelse med nyttekostnadsanalyser i Norge.

 

Oppdragsgiver
Jernbaneverket