Til hovedinnhold
Norsk English

Bostedsvalg - Regionaløkonomisk modellutvikling

SINTEF skal sammen med NIBR gjennomføre et stort prosjekt om regionaløkonomisk modellering og regionaldemografi. Prosjektet utføres på oppdrag fra Norges forskningsråd. Det har en verdi på 14 millioner kroner, og skal gå over fem år.

Prosjektet som gjøres på oppdrag fra Norges forskningsråd, skal videreutvikle eksisterende regionaløkonomisk modellverktøy. Formålet er å lage et verktøy som på en best mulig måte kan brukes til å simulere nærings- og sysselsettingsutviklingen på regionalt nivå i Norge. Prosjektet vil starte med å lage en modell som kan bryte nasjonale fremskrivinger ned på regionalt nivå.

Demografidelen vil ta for seg kunnskap om folks bostedsvalg, og skal kobles med den regionaløkonomiske modelleringen for å kunne simulere effekter for befolkningsutviklingen.

Verktøyet kan brukes til å simulere utviklingen - enten trendmessige framskrivinger eller måling av regionale effekter av store endringer som:

  • Etableringer
  • Nedleggelser
  • Politikkendringer på regionalt eller nasjonalt nivå
Det nye verktøyet skal kunne brukes både av planleggere av ulike regionale nivåer (nasjonalt nivå, fylkesnivå og kommunalt nivå) og mer generelt innenfor utredningsvirksomhet. I prosjektet vil det bli avholdt årlige seminarer om modellutviklingen.

Prosjektets hoved- og delmål

  • Utvikle/videreutvikle forskningsbaserte regionaløkonomiske modeller for analyse av effekter av politiske og næringsmessige beslutninger, større utbyggingsprosjekter etc.
  • Framskaffe bedre kunnskap om årsaker til bostedsvalg blant ulike grupper og typer av bofaste og flyttere i periode-, kohort- og livsløpsperspektiv, med sikte på å forklare og framskrive endringer i det geografiske bosettingssystemet
  • Styrke kompetansen på bruk av regionaløkonomiske modeller og analyse av bostedsvalg blant forskere og praktikere innen politikk og planlegging/forvaltning
  • Bidra til å formidle resultater fra regionaløkonomisk forskning spesielt og regionalforskning generelt; primært fra norsk, men også fra internasjonal forskning
  • Gjennomføre minst ett doktorgradsprosjekt innenfor forskningsbasert regionaløkonomisk modellering

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2012 - 31.03.2017

FAKTA OM PROSJEKTET

Oppdragsgiver
Forskningsrådet/NIBR

 

Prosjektet Regionaløkonomisk modellutvikling ledes av Olaf Foss ved NIBR.

Utforsk fagområdene