Til hovedinnhold
Norsk English

Storulykkevirksomheter – metodikk for måling av sikkerhetsmessig utvikling

SINTEF har på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) identifisert hva slags informasjon som kan brukes til periodisk måling og vurdering av sikkerhetsmessig utvikling i og omkring virksomheter som håndterer større mengder farlige kjemikalier. Rapporten er skrevet i forbindelse med DSB sitt arbeid som koordinerende myndighet for storulykkeforskriften.

Storulykkevirksomheter – metodikk for måling av sikkerhetsmessig utvikling
Storulykkevirksomheter – metodikk for måling av sikkerhetsmessig utvikling

Virksomheter som er underlagt storulykkeforskriften ("storulykkevirksomheter"), omfatter mange ulike typer virksomheter, fra enkle eksplosivlagre og drivstofflagre til kompliserte prosessvirksomheter. Virksomhetene har derfor svært ulikt risikopotensial og varierende kompetanse- og ressursnivå.  En viktig forutsetning for metodikken er derfor at den skal kunne benyttes på et bredt spekter av virksomheter.

Med utgangspunkt i en litteratur­studie av tilsvarende arbeid i andre land og en workshop med internasjonal deltakelse foreslås en tre-delt metodikk for måling av sikkerhetsmessig utvikling i og omkring storulykke­virksomheter:

  1. Risikoklassifisering av virksomheter
  2. Sikkerhetsindikatorer basert på tilsynsresultater
  3. Sikkerhetsindikatorer basert på data innsendt fra virksomhetene

Del 1 gir en risiko­klassifisering som omfatter både intern og ekstern risiko med hensyn til personer og materielle verdier, og dessuten miljørisiko. Del 2 og del 3 representerer tradisjonelle sikkerhetsindikatorer som følges opp/oppdateres f.eks. på årlig basis.

Arbeidet i prosjektet anses som et første trinn i utvikling av en metodikk for måling av sikkerhetsmessig utvikling i og omkring storulykkevirksomheter. Et betydelig arbeid gjenstår for å videreutvikle metodikken, implementere et første sett av indikatorer, samt senere justere metodikken og antall indikatorer etter hvert som en høster erfaring. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

03.12.2012 - 31.05.2013