Til hovedinnhold
Norsk English

Teknologi for uttak og sortering av restråstoff fra sild

Andelen sild som blir filetert har økt fra 30 % til 50 % fra 2003 til 2010, og det forventes at andelen øker ytterligere fremover. I dette prosjektet skal det utvikles et system som tar ut enkeltfraksjoner fra filetene for å nyttiggjøre seg av det verdifulle restråstoffet.

Kontaktperson

Sildefileter (SINTEF)

Bakgrunn
I 2010 ble det generert over 350 000 tonn restråstoff fra pelagisk industri (tall fra RUBIN 2011) det meste av dette i form av restråstoff fra filetering av sild. Prosjektet er fase 1 i utviklingen av industrielt teknologisk system som skal muliggjøre uttak av enkeltfraksjoner hver for seg. I første omgang skal man avdekke detaljerte behov til teknologiutviklingen fra industrien og fra produksjonsprosessen (fileteringen), samt hvilke tekniske prinsipper som bør anvendes med hensyn til deteksjon og plukking/uttak.

Ved noen fileteringsfabrikker for sild er det de senere år etablert et visst uttak og produksjon av silderognprodukter. Lønnsomheten fra dette har delvis vært bra, og potensialet for økt verdiskapning fra utnyttelse av silderogn kan være betydelig. Nofima Ingrediens gjennomfører prosjekt angående anvendelse av sildemelke. Denne fraksjonen kan også representere et betydelig økonomisk potensial.

Næringsinnholdet i restråstoffene er høyt. Råstoffet representerer en betydelig mengde protein og lipider med egenskaper som betraktes som attraktive. Innholdet er dokumentert i RUBIN-rapport 164. Anvendelse av enkeltfraksjoner som råstoff for konsumprodukter er aktuelt. I forbindelse med filetering av laks er salg av biprodukter til konsumanvendelse utbredt (eks. buklist, ryggbein og hoder). Møreforskning har sammen med FHF laget en beskrivelse av et prosjektområde for utnyttelse av restråstoffraksjoner fra sild til konsumprodukter (produkt og marked).

Prosjektet skal gjennomføre:

1. Behovsanalyse.

2. Avklaring av egnede prinsipper for automatisert sortering, deteksjon og plukking.

3. Økonomiske estimater

4. Rapportering, formidling og beskrivelse av mulig aktivitet i fase 2.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

03.10.2011 - 31.07.2012

Finansiering

Prosjektet finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Ressurser

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Møreforskning

Utforsk fagområdene

Medarbeidere