Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy

Det overordnede målet for prosjektet er å videreutvikle snurrevadflåtens konkurransedyktighet gjennom å automatisere prosesser for sikker, effektiv og kvalitetsmessig stabil fangstbehandling. Prosjektet inngår som en del av en større satsning mot snurrevadflåten, men er også relevant for andre flåtegrupper.

Norges Fiskarlag og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) ved Faggruppe fiskeriteknologi satte i gang et forsknings- og utviklingsarbeid i 2008 med mål om å forbedre og forenkle fangstbehandlingen for snurrevadflåten. Gjennom resultater i prosjektet ble automatisering av fangsthåndteringen fram til og med bløgging/direktesløying identifisert som ett av de viktigste bidragene til forbedring ombord på snurrevadfartøy.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle automatiserte fangstbehandlingslinjer for mer effektiv prosessering av fisk som gir bedre arbeidsforhold for fiskerne, økt kapasitet og bedre fiskekvalitet.

Prosjektet har følgende delmål:

AP 1 Fysiske rammebetingelser for automatisk fangstbehandling ombord
Det skal etableres et sett av rammebetingelser for at et utvalgt og representativt snurrevadfartøy skal fungere optimalt med en høyest mulig grad av automatisert fangstbehandling. I tillegg skal det gjennomføres en risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og teknologi om bord etter at utstyr for automatisk fangstbehandling er implementert.

AP 2 Skånsom oppbevaring og overføring av levende fisk før avliving
For å kunne ha levende fisk ved bløgging, som er en forutsetning for optimal utblødning av fisk, må man ha et system som legger til rette for dette. Enhetsoperasjoner som inngår i denne arbeidspakken er oppbevaring og ombordtaking av levende fisk. Fiskeatferd, håndteringsstress, overlevelse og mulig skader på fisk vil bli evaluert. Alle de planlagte aktivitetene skal koordineres med andre prosjekt som pågår innenfor dette temaet.

AP 3 Utvikle konsepter for automatisk bedøving av villfisk
Tilpassing av elektrobedøvelse om bord på mindre og større fartøy for hyse, sei og torsk skal gjennomføres.

AP 4  Utvikle konsepter for automatisk bløgging av villfisk
Det skal utvikles en automatisk bløggeenhet som bedrer fiskeflåtens konkurransedyktighet med hensyn til kostnad, kvalitet, HMS og dyrevelferd. Enheten skal være tilpasset snurrevadfartøy. Utfordringene er eksempelvis store bevegelser på fartøy, plassmangel, dårlige lysforhold, liten tilgang på elektrisitet, fuktige og korrosive omgivelser. En forutsetning for helautomatisert bløgging er at fisken er bedøvet i forkant, slik at fisken er tilstrekkelig rolig og håndterlig. Det kan være aktuelt med både hel- og halvautomatisert bløgging, avhengig av type båt og valg av teknologi.

AP 5 - Utvikle konsepter for vektregistreringssystem av villfisk
Det skal utvikles en automatisk veieenhet som skal registrere vektdata for hver enkelt fisk, koblet opp mot dens art. I tillegg skal den totale biomassen i en fangst kunne registreres. Enheten skal være tilpasset snurrevadfartøy. Fysisk på båt kan det være hensiktsmessig å gjøre vektregistrering av fisk i samme system som sorteringen som er beskrevet i AP 6. Enkeltsystemer eller et slikt kombinert system kan også muligens benytte seg av maskinsyn.

AP 6 - Utvikle konsepter for sortering av villfisk per art om bord
Det skal utvikles en automatisk sorteringsenhet som skal sortere fisk per art ombord slik at artene kan lagres og pakkes separat og dermed holdes adskilt fra hverandre. Enheten skal være tilpasset snurrevadfartøy. Fysisk på båt kan det være hensiktsmessig å gjøre artssorteringen av fisk i samme system som bløggeprosessen (AP 4), samt vektregistrering som er beskrevet i AP 5. Enkeltsystemer eller et slikt kombinert system kan også muligens benytte seg av maskinsyn.

Etablering av automatiseringssystemer i fiskeflåten med helhetlige løsninger for å erstatte øye, hånd og hjerne ved menneskelig inngripen med maskinsyn, datastyrte fleksible manipulatorer og verktøy er utvikling som har betydelig nyhetsgrad innen håndtering og prosessering av villfisk. Prosjektet er et nødvendig skritt for å få til en sikker, kvalitetsmessig stabil og effektiv fiskeprosessering om bord.

Prosjektet finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Norges forskningsråd og SINTEF Fiskeri og havbruk. 

Se film fra prosjektet:

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2014

Publikasjoner

Sluttrapport Arbeidspakke 2 "Skånsom oppbevaring og overføring av levende fisk før avliving"

Sluttrapport Arbeidspakke 4 "Automatisk bløgging av villfisk"

Toktrapport Mars 2011

Toktrapport Mai 2011

Rapport "Fangsthåndtering om bord på snurrevad fartøy" 2005

Rapport "Fangstbehandling i snurrevadflåten - Sluttrapport" 2010

Rapport "Ny skånsom pose for trål og snurrevad" 2010

Rapport "Elektrobedøving av sei" 2013

Rapport "Fangstoperasjon og fiskekvalitet" 2013

Rapport "Automatisk bedøving av villfisk - Sluttrapport" 2014

Arrangementer

Seminar Nor-Fishing 2014

Workshop Nor-Fishing 2012

Samarbeidspartnere

Arnøytind AS

Ranton

Melbu Systems AS

Gunnar Klo AS

Blokken Skipsverft AS

Støttfjord

Gunnar K

Harhaug

Trio Food Processing Machinery AS

Myre Redskapssentral

Naval Consult AS

MMC Tendos

Sommarøy produksjonslag

SeaSide AS

Stranda Prolog

Larsnes Mek. Verksted

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningfond 

Utforsk fagområdene