Til hovedinnhold
Norsk English

Seleksjon i trålredskap

Seleksjon med fleksible nettpaneler gir oppløftende resultater i flytetrålfiske etter torsk og kan dermed bli et alternativ eller komplement til ristseleksjon i flytetrålfiske

Trålnæringen har i de siste årene vist interesse for å utvikle en ny trål som tillater fangst av torsk, hyse og sei uten bunnpåvirkning. Dette vil sterkt redusere slepemotstand og dermed drivstoff forbruk og CO2-utslipp. Ett av problemene med flytetrål er at seleksjonsegenskapene med de eksisterende seleksjonssystemene – dvs. rigide sorteringsrister – blir redusert når det fiskes i relativt høye tettheter av fisk, som er en forutsetning for lønnsomt flytetrålfiske.

SINTEF Fiskeri og havbruk er prosjektleder for det FHF-finansierte prosjektet "Seleksjon i trålredskap"  med deltakere fra UiT- Norges Fikserihøgskole og Fiskeridirektoratet. I prosjektet vi vi bruke all opparbeidet kunnskap om bunntrålsselektivitet (i Nordsjøen, Østersjøen, og i Barentshavet) for å utvikle et nytt seleksjonssystem, basert på fleksible nettpaneler. Forsøkene så lang er gjort med poser bygd av T90-masker (knutenett dreid 90 grader) og ordinære sekker med sorteringsvinduer (Exit Windows) i sidene i flytetrålfisket etter torsk, hyse og sei.
Hovedmålet med det nye fleksible seleksjonssystemet er at det skal ta hensyn til mest mulig reduksjon av undermåls fisk foran den bakre del av trålposen. Den bakre delen av trålposen er det området i posen hvor det er størst sannsynlighet for at fisk kan bli skadet under seleksjonsprosessen. Det nye seleksjonssystemet vil derfor ventelig forbedre overlevelse på små fisk som slipper ut av sekken. Med tanke på HMS vil de nye seleksjonssystemene være enklere og sikrere å håndtere på dekk, spesielt i dårlig vær.

Forsøk i prøvetanken i Hirtshals
En nedskalert modell av  trålen ble  testet i prøvetanken i Hirtshals for å oppdage eventuelle strukturelle endringer på utstyret ved økt fangstmengder. Testene utført viste at trålen generelt opprettholder gode strukturelle egenskaper ved de forskjellige tauehastigheter og fangst som er normalt for pelagisk fiskeriet av torsk og hyse i Nord-øst Atlanteren. Ved ekstreme verdier av disse to parametrene (5.5 knop og 60 tonn med fangst) trålen får endringer i form, men den samlede strukturen er godt bevart.

Resultater fra toktet
Med tråleren ”Atlantic Star” ble det i begynnelsen av november 2010 gjennomført et tokt på torskefeltene ved Hopendjupet (76° Nord) for å teste ut seleksjonsinnretninger som baseres på fleksible nettpaneler. Ved bruk av dobbel-belg Egersund 720 m Hex flytetrål med dobbel belg var det mulig å estimere seleksjonsegenskapene med to ulike sekker i full størrelse: en 138mm T90-sekk og en 135mm ”hotmelt” sekk med 130mm Exit Windows.

Resultatene viser at både T90-sekken og sekken med Exit Windows var oppløftende effektive til å selektere på fiskestørrelse selv ved relativt høy fiskerate (opp til ca. 12 tonn fisk per time). Begge sekkene ga stabil seleksjon uansett fangststørrelse (variasjon fra 1,6 til 18 tonn) og begge systemene fanget i gjennomsnitt under 3 % av undermåls fisk i områder med i utgangspunktet opp til 32 % undermåls fisk.

Videre arbeid
Ett av problemene med store flytetrål, som ble vist under dette toktet, er at det lett kan tas for store hal. Høy fisketetthet gjør at store mengder fisk går inn i trålen i løpet av noen få minutter, og dette er vanskelig å kontrollere selv med mye elektronisk overvåking på trålen. Det videre arbeidet i dette prosjektet er planlagt til 2011 og skal fokusere på størrelsesseleksjon, utvikling av innretninger for fangstbegrensing og registrering av energiforbruket med flytetrål.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2010 - 30.09.2012