Til hovedinnhold
Norsk English

Samarbeidsutfordringer i en integrert helsetjeneste

I mange år er det blitt påpekt av brukere, pårørende, helsepersonell og helseadministratorer at behandling bør koordineres bedre for brukere med behov for flere tjenester. Det er risiko for brudd i overgang mellom ulike tjenester, avdelinger og enheter. Overordnet mål med dette prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan man kan oppnå helhetlig tjenestetilbud til brukere som trenger flere tjenester.

Samarbeidsutfordringer i en integrert helsetjeneste
Samarbeidsutfordringer i en integrert helsetjeneste. Ill.: www.wallarc.com

Gjennom observasjon og intervju vil vi studere:

  1. vesentlige fenomener av betydning for samarbeid og
  2. pasienters og helsepersonells vurdering av hvordan tjenester er koordinert og hvilke forhold som fremmer og hemmer samarbeid.

Vi vil rette oppmerksomheten mot hvordan samarbeidet manifesterer seg i praksis og den betydningen forskjeller i kunnskapsgrunnlag, ansvar og oppgaver har for samarbeid mellom helsepersonell.

I dette prosjektet har vi valgt å studere samarbeid fra ulike perspektiver i fire delprosjekter i ulike kontekster:

  1. Psykisk helsearbeid
  2. En spesialisert korttidsenhet
  3. Hjemmerehabilitering
  4. Fastlegers samarbeid med kommunale tjenester

Delprosjekt 1 studerer kontinuitet og brudd i psykisk helsetjeneste. Gjennom intervjuer med unge personer med psykisk lidelse fire ganger i løpet at ett år innhentes brukernes erfaringer med koordinering av tilbudene og samarbeid mellom hjelperne. Informantene forteller om gjentatte brudd, både innen spesialist- og primærhelsetjenesten og mellom nivåene.

I delprosjekt 2 studeres en spesialisert korttidsenhet for pasienter over 60 år som skrives ut fra sykehus og skal videre til eget hjem. Oppmerksomhet rettes mot samarbeidet innen enheten og enhetens samarbeid med sykehus og kommuner. Resultatene tyder på at etablering av enheten medfører mer krevende samarbeidsbetingelser for helsepersonell, spesielt i sykehuset, når pasienter utskrives.

Delprosjekt 3 studerer hjemmerehabilitering i to bydeler og viser at det er diskrepans mellom overordnede føringer for rehabilitering fra helsemyndigheten og de mulighetene tjenesteutøverne har for å gjennomføre rehabilitering i kommunen i praksis.

I delprosjekt 4 studeres fastlegen som samarbeidspartner i kommunehelse-tjenesten. Det ser ut til å være tettere samarbeid mellom de ulike tjenester i kommunene og deres tilsvarende område i spesialisthelsetjenesten enn mellom ulike instanser i kommunen.

Prosjektet finansieres av Norges forskingsråd.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med:

  • Forskningssenteret, Akershus universitetssykehus
  • University of York
  • Avd. for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2010 - 31.12.2013

Utforsk fagområdene