Til hovedinnhold
Norsk English

Ny tankutforming og laste/lossesystem for pelagisk fartøy

Hensikten med prosjektet er å bygge og prøve ut og evaluere et nytt fisketankkonsept for pelagiske fartøy. Rederiet Ervik & Sævik har fått ansvaret med å bygge prototypen og SINTEF Fiskeri og havbruk skal evaluere prototypen.

Den norske pelagiske flåten leverer i all hovedsak fisk som brukes til konsumanvendelse. Denne tilpasningen har over tid vært viktig for å øke verdiskapningen fra fisket. En sentral utfordring for videre utvikling av den norske pelagiske fiskeflåten vil være å utvikle enda bedre systemer og løsninger for håndtering og oppbevaring av fangsten. I denne sammenhengen har rederiet Sydvestor AS sammen med utstyrsleverandørene jobbet aktivt for å komme frem til en ny løsning for lasting og lossing av pelagisk fisk. Videre har rederiet bidratt til å utvikle et nytt konsept for tanktutforming.

I forhold til tradisjonelle lastetanker som innvendig har mange vinkler og kanter, vil de nye tankene ha en oval form og innvendig slett overflate. Dette vil bidra til langt bedre sirkulasjon av sjøvannet i tanken som kjøler ned fisken, og som igjen vil bidra til bedre kvalitet. Videre kan en gjennom en slik løsning redusere energibehovet til pumper og lignende, og dermed oppnå en mer miljøvennlig og fremtidsrettet total løsning. En slett overflate vil også spare fisken for slagskader under transport, spesielt i sjøgang under dårlig vær.

Fisk pumpes tradisjonelt om bord med en hydraulisk skovelpumpe, som pumper fisk og sjø fra nota/trålen og om bord i fartøyet. Om bord i fartøyet skilles sjø og fisk ved hjelp av en silekasse. Fisken blir videre tradisjonelt losset ved hjelp av en vakumpumpe (system om bord i tilegg til skovelpumpen).

Om bord på det prosjekterte fartøyet erstattes skovelpumpen med et trykklastesystem. Gjennom en stor tank som kan trykkjusteres, kan en laste fisken gjennom å danne undertrykk i tanken og losse fisken gjennom å danne overtrykk i tanken.

En antar at det nye systemet vil være mer skånsomt enn det tradisjonelle fordi:
• en fjerner skovlen som kan bidra til slagskader på fisken og redusert kvalitet
• nyutviklet “silkasse” (soppen) som fordeler fisken til tankene mer skånsomt og har forbedret avsiling av sjøvannet, noe som gjør at fisken går i tanker med rent nedkjølt sjøvann
• forbedret tanksystem

Det nye systemet gjør også at en kan kjøle fangsten kontinuerlig fra den lasten om bord til den losses på land. På et tradisjonelt anlegg er det vanskelig å kjøle fangsten under laste- og losseoperasjonen. Det nye anlegget bidrar derfor til kontinuerlig kjøling med fangsten er om bord og som igjen gir bedre kvalitet.

I dette prosjektet legger en opp til noe økonomisk støtte til bygging av pilotanlegget, samt til dokumentasjon av anleggets oppbygging, virkemåte og kvalitet på fangst levert fra fartøyet.

De nevnte problemstillingene passer god med de skisserte FoU oppgavene for denne flåtegruppen i Handlingsplan fiskeriteknologi 2010–2012.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.12.2010 - 01.12.2011

Prosjektet er finansiert av FHF

Utforsk fagområdene