Til hovedinnhold
Norsk English

Prosjektet

Redusert luftkvalitet som følge av forurensing er et økende problem i norske byer. Dette synliggjør behovet for å kartlegge utslippsnivået fra trafikk samt innføring av incitamenter for miljøvennlig adferd og teknologi.

Hovedmålet til Green Activity Zones (GAZ) er å utvikle og evaluere et system for planlegging og gjennomføring av mer energieffektiv og miljøvennlig godstransport i grønne soner (lavutslippssoner).

Prosjektet vil resultere i en kjøretøyenhet som kontinuerlig vil registrere nødvendig inngangsparametre og beregne kjøretøyets utslipp. Dette gir føreren umiddelbar tilbakemelding på hans eller hennes kjøremønster. En slik applikasjon vil kunne gi et mer rettferdig system for avgiftsinnkreving og incitament til næringstrafikken med hensyn til både å redusere kostnadene sine, og å kunne dokumentere sin miljøprofil i konkurranse med andre transportører.

 

Hovedmål

Prosjektet har en firedelt målsetting:

• Beskrive state-of-the-art for teknologi og formelverk for beregninger basert på kontinuerlig måling av utslipp fra kjøretøy
• Utvikle en ny applikasjon (GAZ) basert på state-of-the-art og ny anvendelse av eksisterende teknologi og formelverk
• Demonstrere GAZ
• Formidle prosjektresultater gjennom workshops, vitenskapelige publikasjoner og utdanningsmateriell

 

Delmål

Gjennom aktiviteter som skal belyse de fire hovedmålsettingene vil prosjektet også oppnå følgende delmål
• Bidra til en mer rettferdig fordeling av kostnader for næringstrafikken ved å fokusere på kjøretøykarakteristikker og reell kjøreadferd i grønne soner (lavutslippssoner)
• Bidra til mer optimal bruk av kommersielle kjøretøy i grønne soner
• Bevisstgjøre transportører og vareeiere om miljøvennlige løsninger
• Beskrive incitamentene et slikt system kan tilby for planlegging og utførelse av transporttjenester, og hvordan disse kan føre til en vinn-vinn situasjon for transportsektoren og samfunnet forøvrig
• Øke kunnskapen om teknologiske løsninger og beregningsmetoder, hvordan kunnskapen utnyttes og hvilken videre utvikling som må til for implementering av GAZ
• Forbedre datagrunnlaget om godstransport i by til bruk i offentlig planlegging og vurdering av tiltak
• Øke kunnskapen og konkurransekraften hos norske ITS-leverandører

 

Organisering

SINTEF Teknologi og samfunn er formell eier av prosjektet på vegne av konsortiedeltakerne. Forskningssjef ved SINTEF Transportforskning er prosjektansvarlig mens seniorforsker Terje Tretvik er prosjektleder for GAZ.