Til hovedinnhold
Norsk English

Automatisk fjerning av svarthinne hos torsk og saltfisk til klippfisk

Prosjektets målsetting er å utvikle effektiv teknologi for automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk. Dette vil bidra å redusere den fysiske arbeidsbelastningen hos operatøren som fjerner svarthinna manuelt.

Kontaktperson

Bakgrunn
Det er et ønske i saltfisk- og klippfisknæringa å automatisere fysisk tunge og ensidig gjentakende arbeidsoperasjoner. Dette for å redusere belastningsskader hos operatører og øke lønnsomheten ved mer effektiv produksjon.

I regi av tidligere Bacalaforum (nå Faggruppe klippfisk/saltfisk) ble det igangsatt et forprosjekt for å karakterisere svarthinne hos stillehavstorsk og atlanterhavstorsk (FHF-900325).

I forprosjektet ble kald fryseflate identifisert som den mest lovende metoden for å fjerne svarthinne hos torsk. Med bakgrunn i det som ble gjort i forprosjektet er det et ønske om å videreføre prosjektet i fase 2 for å utvikle et konsept for automatisk fjerning som grunnlag for effektiv utvikling og realisering av ideen i fase 3.

Resultatmål
• Å utarbeide en dekkende kravspesifikasjon for teknologien for automatisk fjerning av svarthinne.
• Velge løsning for ”kald flate”-teknologi for testing i laboratorium og ute hos produsenter samt et konsept for automatisk styring.
• Lage en laboratoriemodell av et ”kald flate”-verktøy for å gjennomføre tester for fjerning av svarthinne hos torsk.
• Utvikle og dokumentere et konsept hvor fryseteknologi og styring av verktøy inngår som en del av totalløsningen for automatisk fjerning av svarthinne. Dette skal være grunnlaget for å starte en effektiv utvikling i fase 3 til en fullskala prototyp.
• Gjøre et valg av løsning for videreføring, utvikling og realisering i fase 3.
• Identifisere bedrifter til en prosjektgruppe med deltakere representert ved utstyrsleverandør(er), saltfisk og klippfiskprodusent(er) og FoU-miljø for utvikling og realisering av idé i fase 3.
• Lage et forslag til grov prosjektskisse for et ”fase 3”-prosjekt med forslag til finansieringsplan.
• Formidle resultater fra ”fase 2”-prosjektet gjennom FHFs Faggruppe for klippfisk og saltfisk.

Forventet nytteverdi
Å lage et best mulig grunnlag for effektiv utvikling av teknologi for automatisk fjerning av svarthinne hos torsk til saltfisk og klippfisk.

Bidra til å redusere den fysiske arbeidsbelastningen hos operatører som manuelt fjerner svarthinna og i tillegg bedre lønnsomheten i næringa ved å redusere bearbeidingskostnadene per produsert enhet.

Selv om det er vanskelig å dokumentere slitasjeskader knyttet til manuell fjerning av svarthinne, forventes det en reduksjon av denne type skader hos operatører som slipper å utføre den ensidige og tunge arbeidsoperasjonen som manuell fjerning av svarthinne medfører.

I dag er det et bemanningsbehov på 2 – 6 operatører for manuell fjerning av svarthinne. Det eksakte antallet varierer fra produsent til produsent. Arbeidet blir utført på produksjonlinja etter at fisken er blitt flekket. Ved innføring av automatisert fjerning av svarthinne vil behovet være 1 operatør til å overvåke og betjene teknologien i tillegg til annet produktivt forefallende arbeid, slik det forventes at bemanningsbehovet blir redusert med mer enn de 1 - 3 operatørene. Imidlertid så vil det bli behov for mer kompetanse innen maskinsyn og kuldeteknologi hos produsentenes servicepersonell. Med antakelsen om at utgangspunktet er 85.000 tonn råstoff (40 % vektreduksjon) og 50 % som svarthinnefri produkter, vil besparelsen kunne utgjøre omlag 25.000 operatørtimer per år for næringa.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

15.09.2010 - 15.12.2011

Ressurser

Prosjektet er finansiert av FHF og Innovasjon Norge

Utforsk fagområdene