Til hovedinnhold
Norsk English

Miljøvirkninger av effektkjøring - EnviPEAK

Norsk vannkraft vil i framtiden trolig spille en stadig viktigere rolle for balansering av norsk og europeisk ikke-regulerbar kraft med økt effektkjøring i norske vassdrag som følge.

Kontaktperson

Mer fleksibel drift av vannkraftsystemer kan føre til hyppigere og raske endringer i vannføring
Mer fleksibel drift av vannkraftsystemer kan føre til hyppigere og raske endringer i vannføring. Foto: © Tor Haakon Bakken/SINTEF

Raske endringer i produksjonen i et vannkraftverk med påfølgende brå endringer i vannføring og vannstand kan være uheldig for fisk og bunndyr. EnviPeak foreslår tiltak som kan redusere negative virkninger på fiskebestandene og andre deler av økosystemet i elver påvirket av effektkjøring. Mange av tiltakene er enkle å gjennomføre, men krever kunnskap om forholdene i elva som påvirkes, enten det er driftsmessige tilpasninger i kraftverket eller fysiske endringer i selve vassdraget.


Temahefte: Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri


 

Tilpasses årstiden

Når produksjonen stanser og vannstanden synker brått, vil fisk og bunndyr kunne strande på tørre områder i elveleiet. Risikoen for dødelig utgang ved raske senkninger i vannstanden varierer imidlertid over året. Høyeste risiko for stranding har ungfisken av ørret og laks i dagslys om vinteren. Da er ungfisken lite mobil og de som befinner seg på grunnere område har problemer med å komme seg ut i sikrere områder med permanent vanndekke. Om natten på sommerstid greier fisken raske endringer mye bedre.

Hva som er gode driftsmessige tiltak avhenger av hvilket livsstadium fisken befinner seg i. For å sikre gode gyteforhold trengs en stabil vannføring som gir muligheter for å gjennomføre gytingen i områder der den rette kombinasjonen av vanndyp, vannhastighet og sammensetningen av grus er tilstede. Vannføringen må imidlertid ikke være så høy at fisken legger eggene på områder som i løpet av vinteren blir tørrlagt og dør. Når yngelen klekkes om våren og forsommeren bør det være gode oppvekstområder i nærheten av gyteområdene for å sikre en god overlevelse.

Forskerne i EnviPeak har brukt beregningsmodellen IB Salomon for å finne hvordan økt stranding ved effektkjøring påvirker laksepopulasjonen over tid. Modellen sammenstiller effekter på ulike livsstadier og belyser hvilke livsstadier som er mest sårbare ved effektkjøring.

Flere fysiske tiltak kan brukes

Tørrlegging av gyteområder kan unngås ved å gjøre endringer i elveleiet. For å redusere risikoen for stranding av fisk i avsnørte kulper kan man jevne ut elvebunnen. En annen mulighet er å tilrettelegge for gyting i sideelver med stabil vannføring og ellers gode gyteforhold, eller ved å sikre jevn tilgang til på vann i områder i elva som risikerer uttørking ved lave vannføringer. Det er også mulig å lage små terskeldammer som sikrer permanent vanndekke ved lave vannføringer.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2009 - 2013

Utforsk fagområdene