Brukergruppen for SF6-anlegg i Norge ble stiftet i 1991. På Brukermøtet 2019 ble det vedtatt å skifte navn til "Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg".

Medlemsbedriftene består av både eiere og leverandører av SF6-isolerte koblingsanlegg i 145-, 300- og 420 kV-nettene, samt selskaper som markedsfører varer og tjenester til slike anlegg. Vi har også medlemmer med SF6-anlegg offshore. Gassisolerte anlegg med alternative gasser installeres nå i Norge og dermed utvides interessefeltet til Brukergruppen til alle typer gassisolerte anlegg.

SF6-anlegg
Et koblingsanlegg består av en rekke enkeltkomponenter installert nært hverandre og forbundet sammen med kobber- og aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter (effektbrytere, sikringer, lastbryter og skillebrytere) anvendes til å endre nettet og/eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420 kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer. I Norge finnes det i dag noen hundre koblingsanlegg for disse spenningene. Slike anlegg kan være luftisolerte eller SF6-isolerte (SF6-anlegg). Brukergruppen har registrert 190 slike anlegg blant sine medlemmer. Bildet viser et slik SF6-anlegg, hvor alle komponenter er innelukket i gassrom. Dette gjør at SF6-anlegg tar vesentlig mindre plass enn luftisolerte anlegg og egner seg på steder med begrenset plass, typisk i byer og tettsteder.

 

Gruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av gassisolerte koblingsanlegg utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, leverandører, myndigheter og andre interesserte.

Brukergruppen organiserer så å si alle eiere av SF6-anlegg for 132 kV og oppover (>95 %), i tillegg til at de største leverandørene i Norge, samt myndighetene (ved NVE) er representert. Brukergruppen danner således en arena for erfaringsutveksling mellom anleggseiere, men også mellom anleggseiere og leverandører, og innehar samlet det meste av kompetanse på drift av SF6-anlegg i Norge.

Hele gruppen møtes annet hvert år til et medlemsmøte (Brukermøtet). På medlemsmøtet velges en styringskomité som er ansvarlig for driften mellom medlemsmøtene. Styringskomiteen engasjerer en fast sekretær som normalt er en fagperson fra SINTEF Energi AS. Mellom møtene holdes kontakt mellom medlemmene blant annet gjennom nyhetsbrev og andre bidrag fra medlemmene som legges ut på de interne sidene.

SF6 er en kraftig drivhusgass, og det er derfor ønskelig å redusere utslippene av denne gassen til et minimum. Brukergruppen er involvert i flere aktiviteter for å redusere utslippene:

  • Hjelper medlemmene å oppfylle krav i produktforskriften knyttet til fluorholdige klimagasser:
    • Tilbyr regnskapsprogram til medlemmene for å holde oversikt med beholdning og utslipp.
    • Rapporterer årlig inn beholdning og utslipp for medlemmene til myndighetene.
    • Arrangerer kurs for miljøsertifisering av personell som arbeider med komponenter med klimagasser.
  • Skaper bevissthet og diskusjon om skadevirkningene og utslipp av klimagasser og bidrar slik til reduserte utslipp.

Brukergruppen tilbyr opplæring av personell som utfører installasjon, service, vedlikehold, reparasjon og demontering (skroting) av anlegg med klimagasser. Siden 2011 har Brukergruppen arrangert sertifiseringskurs i henhold til EUs forordning. Nye kurs arrangeres ved behov.

Brukergruppen har laget et eget regnskapsprogram på http://regnskap.SF6.no/ til hjelp for medlemmene til å holde oversikt over beholdning og utslipp av SF6-gass.

En felles innsats i bransjen for beredskap, knyttet til både kompetanse og reservedeler, er organisert som en del av REN Beredskap gjennom et eget aksjeselskap kalt REN GIS Beredskap AS.

.

Brukergruppens sekretær

Maren Istad

Forsker
+47 90 11 55 57
Navn
Maren Istad
Tittel
Forsker
Telefon
+47 90 11 55 57
Avdeling
Energisystemer
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS