Brukergruppen for SF6-anlegg i Norge ble stiftet i 1991. På Brukermøtet 2019 ble det vedtatt å skifte navn til "Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg".

Medlemsbedriftene består av både eiere og leverandører av SF6-isolerte koblingsanlegg i 145-, 300- og 420 kV-nettene, samt selskaper som markedsfører varer og tjenester til slike anlegg. Vi har også medlemmer med SF6-anlegg offshore. Gassisolerte anlegg med alternative gasser installeres nå i Norge og dermed utvides interessefeltet til Brukergruppen til alle typer gassisolerte anlegg.

SF6-anlegg
Et koblingsanlegg består av en rekke enkeltkomponenter installert nørt hverandre og forbundet sammen med kobber eller aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter (effektbrytere, sikringer, lastbryter og skillebrytere) anvendes til å endre nettet og /eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer. I Norge finnes det i dag noen hunder koblingsanlegg på disse spenningene. Slike anlegg kan være luftisolerte eller SF6-isolerte (SF6-anlegg). Brukergruppen har registrert 159 slike anlegg blant sine medlemmer. På bildene er det eksempler på to slike SF6-anlegg, hvor alle komponenter er innelukket i gassrom. Dette gjør at SF6-anlegg tar vesentlig mindre plass enn luftisolerte anlegg og egner seg på steder med begrenset plass, typisk i byer og tettsteder.

Gruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av gassisolerte koblingsanlegg utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, leverandører, myndigheter og andre interesserte.

Brukergruppen organiserer så å si alle eiere av SF6-anlegg for 132 kV og oppover (>95 %), i tillegg til at de største leverandørene i Norge, samt myndighetene (ved NVE) er representert. Brukergruppen danner således en arena for erfaringsutveksling mellom anleggseiere, men også mellom anleggseiere og leverandører, og innehar samlet det meste av kompetanse på drift av SF6-anlegg i Norge.

Hele gruppen møtes annet hvert år til et medlemsmøte (Brukermøtet). På medlemsmøtet velges en styringskomité, som er ansvarlig for driften mellom medlemsmøtene. Styringskomiteen engasjerer en fast sekretær som normalt er en fagperson fra SINTEF Energi AS. Mellom møtene holdes kontakt mellom medlemmene blant annet gjennom nyhetsbrev og andre bidrag fra medlemmene som legges ut på de interne sidene.

SF6 er en kraftig drivhusgass, og det er derfor ønskelig å redusere utslippene av denne gassen til et minimum. Brukergruppen er involvert i flere aktiviteter for å redusere utslippene:

 • Hjelper medlemmene å oppfylle krav i produktforskriften knyttet til fluorholdige klimagasser:
  • Tilbyr regnskapsprogram til medlemmene for å holde oversikt med beholdning og utslipp.
  • Rapporterer årlig inn beholdning og utslipp for medlemmene til myndighetene.
  • Arrangerer kurs for miljøsertifisering av personell som arbeider med komponenter med klimagasser.
 • Skaper bevissthet og diskusjon om skadevirkningene og utslipp av klimagasser og bidrar slik til reduserte utslipp.

Brukergruppen tilbyr opplæring av personell som utfører installasjon, service vedlikehold, reparasjon og demontering (skroting) av anlegg med klimagasser. Siden 2011 har Brukergruppen arrangert sertifiseringskurs i henhold til EUs forordning. Nye kurs arrangeres ved behov.

Brukergruppen har laget et eget regnskapsprogram på http://regnskap.SF6.no/ til hjelp for medlemmene til å holde oversikt over beholdning og utslipp av SF6-gass.

En felles innsats i bransjen for beredskap, knyttet til både kompetanse og GIS reservefelt, er organisert som en del av REN Beredskap gjennom et eget aksjeselskap kalt REN GIS Beredskap AS.

.

Siste fra Brukergruppen:

 • 2020-04-22
  Miljødirektoratet har i dag utsatt fristen for resertifisering av sertifikat til 1. desember 2020. Les her
 • 2020-03-17
  I 2018 innførte Miljødirektoratet 5 års gyldighet på SF6-sertifikatene. Dette innebærer at man senest 5 år etter at man ble sertifisert, må gjennomgå en resertifisering for fortsatt å kunne arbeide på SF6-isolert utstyr. Les her 
 • 2020-03-17
  Vi setter opp flere SF6-sertifiseringskurs til høsten, men pga stor pågang har vi venteliste. Om du ønsker å melde deg på, se mer info her
 • 2019-04-18
  Brukermøte 2019 ble arrangert 4.-6. november på Quality Hotel Ålesund.
 • 2018-11-09
  BKK skal bygge et 145kV GIS-anlegg med teknisk ren luft (80 % nitrogen og 20 % oksygen) som isolasjonsgass og vakuum effektbryter. Dette anlegget blir det første i verden på dette spenningsnivå.

Brukergruppens sekretær

Maren Istad

Forsker
901 15 557
Navn
Maren Istad
Tittel
Forsker
Telefon
901 15 557
Avdeling
Energisystemer
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS