Til hovedinnhold
Norsk English

Mikroplast og nanoplast analyser, og testmaterialer

Sand og mikroplast i hånd på strand
Foto: Shutterstock

Hovedproblemet med mikroplast er at det er partikkeltyper av ulike størrelser, former, polymertyper og kjemisk innhold. Det gjør at pålitelig karakterisering og kvantifisering av mikroplast i miljøprøver er utfordrende.

Mikroplast (1 µm – 5 mm) og nanoplast (<1 µm) er identifisert.  Alle typer miljøprøver, og kravene til dokumentering og overvåking av miljøkonsentrasjoner, er økende.

Mikroplast og nanoplastanalyser

Skal vi klare å risikovurdere mikroplast- og nanoplastforurensning på en god måte, trenger vi validerte metoder som kan identifisere og kvantifisere, med stor sikkerhet i alle typer prøver, inkludert i vann, sediment, jord, biologiske prøver og matvarer. 

Mikro- og nanoplast produseres når alle plastprodukter brytes ned. Kilder  inkluderer typisk forbrukerplastprodukter, syntetiske tekstiler, maling/belegg og bildekk. I tillegg til dannelse av mindre fragmenter, vil produktenes kjemiske sammensetning, spesielt på overflaten, endres i forhold til den opprinnelige polymeren. Denne variasjonen av fysiske og kjemiske egenskaper gjør det utfordrende å identifisere og kvantifisere, og intet enkelt instrument er i stand til å identifisere og kvantifisere både mikroplast og nanoplast. 

I dag er metoder for mikroplastanalyse relativt godt etablert, men det gjenstår å harmonisere metodikk gjennom inter-laboratoriestudier og etablere dokumenterbare kriterier for kvalitetssikring. SINTEF har et dedikert plastlaboratorium og et team av høyt kvalifiserte, internasjonalt anerkjente forskere og teknikere som jobber med metoder for isolering og analyse av mikroplast fra komplekse miljømatriser (f.eks. sjøvann, sedimenter og biota). Vi har stort fokus på kvalitetssikring og kvalitetskontroll gjennom hele prosessen, fra prøvetaking til analyse og sluttdata.

Unike identifikasjonsmetoder

På tvers av SINTEF tilbyr vi en rekke karakteriseringsteknikker som kan brukes på mikroplast og nanoplastisk analyse. I front er våre µRaman- og µFTIR-instrumenter, begge i stand til både å identifisere, karakterisere og kvantifisere mikroplast i størrelsesområdet henholdsvis > 1µm og > 20 µm. I tillegg har vi en rekke andre instrumenteringer som kan gi ytterligere karakteriseringsinformasjon, inkludert partikkelstørrelsesanalysatorer og pyrolyse GC-MS (polymeridentifikasjon, massekvantifisering og additiv kjemisk profilering.

I motsetning til mikroplastanalyse er analyser av nanoplast fortsatt på utviklingsstadiet. Det at nanoplastpartiklene er så små gjør at de ikke kan observeres med optiske teknikker, og partikkelegenskapene betyr at kjemiske analyseteknikker også er svært begrensede. Videre er forventede konsentrasjoner i miljøet vanligvis svært lave, noe som krever en kombinasjon av både svært sensitive analyser og gode prøveopparbeidingsmetoder.

SINTEF er sterkt involvert i utviklingen av avanserte, robuste metoder for identifisering og kvantifisering av nanoplast i ulike matriser. Vårt primære verktøy er pyrolyse GC-MS, som kan gi en massebasert kvantifisering av ulike polymerer som finnes i en prøve. Vi utvikler for tiden en arbeidsflyt for å kombinere størrelsesfraksjonering og karakteriseringsteknikker som Field Flow Fractionation kombinert med massebasert kvantifisering via pyrolyse-GCMS, som viser lovende resultater, men det er fortsatt teknisk utfordrende.

Referansematerialer for mikroplast- og nanoplast

Det er avgjørende å ha godt karakteriserte og miljørelevante test- og referansematerialer tilgjengelig som nøyaktig representerer mikroplast- og nanoplastpartiklene som finnes i det naturlige miljøet. Det er viktig for å kunne validere prøvebehandlingen og analytiske tilnærminger som brukes for å identifisere og kvantifisere dem. 

Tilsvarende er tilgjengeligheten av egnede referansematerialer viktig for å forstå hvordan mikroplast og nanoplast oppfører seg i miljøet og hvordan miljømatriser påvirker deteksjonen. Dette er grunnleggende for å kvantifisere eksponeringer, vurdere farer og forstå risiko.

Slike test- og referansematerialer er utfordrende å produsere, spesielt i små mikroplast- og nanoplaststørrelser. SINTEF utvikler metoder for produksjon av mikroplast- og nanoplast test/referansemateriale for utnyttelse av skjebne- og effektvurderinger og validering av analysemetoder som beskrevet over. Vi jobber med å utvikle metoder for å produsere relevante mikroplast- og nanoplastiske testmaterialer i tilstrekkelige mengder ved å bruke kombinasjoner av top-down prosesser som mekanisk nedbrytning, UV-nedbrytning og delvis oppløsning. Like viktig er det at vi prøver å utvikle metoder som beholder de iboende kjemiske og ikke-tilsiktet tilsatte kjemiske profilene til plastmaterialene. 

SINTEF bruker også disse laboratoriebaserte nedbrytningsmekanismene for å studere nedbrytningen og skjebnen til plastmaterialer i det naturlige miljøet, og knytter dette til avanserte analyser for å kvantifisere nedbrytning og endringer i kjemisk sammensetning.

Dette er eksempler på hvordan SINTEF sammen med industri og forskningspartnere bidrar til utvikling av løsninger som øker vår forståelse for plastforurensning. Videre bidrar vår forskningsaktivitet direkte til nasjonalt, regionalt og globalt nivå når det gjelder mikroplast og nanoplastovervåking og policyutvikling.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson