Til hovedinnhold
Norsk English

Sambruk – en mulighet til havs

Havvind er en viktig brikke av fremtidens offshore energisystem. Det ligger et stort potensial i sambruk av havrommet som gjør utbygging av havvind mer bærekraftig.

Det er overlapp mellom behov innen ulike industrier til havs; som vindkraft, bølgekraft, olje og gass, akvakultur og fiskeri. Dette gjelder eksempelvis innen detaljert værmelding, informasjon om næringsforekomst i havet, informasjon om bunntopologi, kommunikasjonssystemer, kontrollsystemer, infrastruktur som fortøyninger, transport av materiell og personell, og trening av fagpersoner som skal operere systemer ute i havet.

  • Vårt perspektiv er at alle energiløsninger skal være mest mulig i tråd med FNs bærekraftmål. På dette grunnlag og basert på vår forskning ga SINTEF og NTNU felles råd under Arendalsuka 2019 for bærekraftig utbygging av vindkraft til lands og til vanns i Norge: 3 råd for bærekraftig utbygging av vindkraft

Elektrifisering av sokkel

Det haster med å kutte alle utslipp, og utslipp fra norsk sokkel kan kuttes relativt raskt med havvind. Det mangler ikke på muligheter til å frembringe ren elektrisk kraft fra havvind fra Nordsjøen. Bare områdene som er lagt ut for havvindutbygging nå, Utsira Nord og Sørlige Nordsjøen, kan ved utbygging av 5 GW havvind gi det kraftbehovet som er tenkt for elektrifisering, altså 22 TWh, både av transport, industri og olje og gass.

Havvind kan bygges ut parallelt med at man kutter utslipp fra norsk sokkel, og dette kan dekke fremtidig kraftbehov i Norge. Havvind kan brukes til forsyning av offshore olje- og gassanlegg. Dette vil gi en klimagevinst ved at vindkraften vil gi utslippsfri energiforsyning av anlegget. Det vil typisk være miljømessig positivt at havvindanlegget blir lokalisert relativt tett på olje- og gassanlegget og dermed i et allerede industrialisert område.

Havvind kan også brukes i et fremtidig system for offshore lading av el-hybride fartøy, eller for produksjon av hydrogen.

Sambruk kan motvirke konflikt

Norge har et kunnskapsfortrinn innen ulike havromsindustrier. For å beholde dette fortrinnet bør det fortsatt satses på forskning og utdanning innen sambruk av havrommet for utnytting på tvers av bransjer og kunnskapsområder.

Gjennom å tenke sambruk kan bærekraftperspektivet ivaretas i sin fulle bredde og også bidra til å bygge et kunnskapsgrunnlag som motvirker konflikter mellom ulike interessegrupper.

Kontaktperson