Til hovedinnhold

Konsernsjefens innledning

2020 har vært et krevende år. Koronakrisen har synliggjort sårbarheter og globale sammenhenger som har gitt ny innsikt i nødvendigheten av å lykkes med å løse utfordringene som ligger bak bærekraftsmålene.

SINTEF har bidratt til den akutte kriseinnsatsen på flere områder, blant annet gjennom å støtte det amerikanske SLAC National Accelerator Laboratory med avanserte sensorer som bidro til å forstå hvordan viruset var bygget opp. Men naturlig nok er det andre forskningsmiljøer enn SINTEF som har stått i fronten i denne kampen.

SINTEF, som et uavhengig forskningsinstitutt, har hatt to hovedprioriteringer gjennom koronakrisen; å arbeide for at norsk samfunns- og næringsliv holder oppe omstillingstakten mot et mer bærekraftig samfunn, samtidig som vi har jobbet systematisk for å ivareta SINTEFs medarbeidere og egen virksomhet gjennom usikre tider. Hardt arbeid, tett kundedialog og samarbeid med myndigheter og virkemiddelapparat har gjort at vi har lyktes med å opprettholde aktiviteten i 2020, og derigjennom SINTEFs bidrag til konkurransekraft og samfunnsløsninger. Våre medarbeidere rapporterer om høy motivasjon og lagånd, om at vi har løftet oss i å skape best mulig resultater sammen, og at enda flere oppleverat deres arbeid bidrar til bærekraftig utvikling. En slik endringsevne og -vilje – i samfunnet og hos oss – er avgjørende i fortsettelsen.

For når vi hever blikket videre, ser vi at koronakrisen vedvarer, og ikke minst, at det er enda større kriser foran oss. Klimakrisen viet vi særlig oppmerksomhet i SINTEFs første bærekraftrapport, som vi publiserte så sent som høsten 2020. Da rettet vi oppmerksomheten spesielt mot vår ferske analyse av bærekraften i eget arbeid med olje- og gassektoren. Konklusjonen på dette arbeidet var at vi kan stå inne for vår portefølje av oppgaver for denne sektoren, men også at SINTEF bør strekke seg enda lenger for å være pådriver for det grønne skiftet.

I tråd med dette har vi i SINTEF jobbet videre med viktige klimainitiativ. Dels gjennom å respondere kraftfullt på EUs "Green Deal"-utlysninger og den norske "Grønn plattform", men også egeninitierte og -finansierte satsinger for å utvikle nye klimapositive løsninger, som kreves dersom verden skal nå klima- målene. Vi har arbeidet med føringene som kommer gjennom EUs taksonomi, som betyr at nærings- og samfunnsliv i enda større grad må ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold.

I vår årlige "omverdenanalyse", der vi gjennomgår hva som er de viktigste driverne for forskningsbehov, har vi nå satt sterkere søkelys på at også tap av naturmangfold er en krise som potensielt truer samfunnets stabilitet og bærekraft. I tråd med den globale utviklingen, ønsker vi å styrke innsatsen mot helhetlige og integrerte natur-baserte løsninger i våre prosjekter og virksomhet, og berede grunnen for en strategisk forskningsbasert til-nærming til dette. Med ambisjoner på området, er det tilfredsstillende at vi i en oppdatert gjennomgang av vår prosjektportefølje ser at flere av våre prosjekter nå er merket som bidrag til bærekraftsmål 15) Livet på land enn tidligere.

Vår forpliktelse til bærekraftsmålene og bærekraft- rapporten vi publiserte i fjor har fått positiv respons – internt og eksternt. Vi opplever at bærekraftagendaen åpner dialogen med kunder og myndigheter mot nye problem- stillinger og muligheter. Dette er givende, og forpliktende, også når vi ser at vi fortsatt må styrke arbeidet internt, både med hensyn til kvalitet i rapportering, og med hensyn til hvordan bærekraft er integrert i alt vi gjør. Vår mangeårige visjon "Teknologi for et bedre samfunn" fortsetter å være en motiverende ledestjerne i arbeidet.

Tilbake til bærekraftsrapporten

Publisert onsdag 19. mai 2021
Konsernsjef
918 06 193