Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraft i SINTEF: Konsernsjefens innledning

Mens verden endres rundt oss, opplever SINTEF stor etterspørsel etter vår forskning og innovasjon. Vår visjon, "Teknologi for et bedre samfunn" fortsetter å være relevant for kunder og partnere som skal svare på samfunnsutfordringene.

I skrivende stund er Ukraina-krigen altoverskyggende. Vi i SINTEF har tatt avstand fra russiske myndigheters invasjon og krigshandlinger og følger opp vestlige sanksjoner med en gjennomgang av egen portefølje og tiltak for eksportkontroll. Vi har gitt 250 000 kroner i støtte til Flyktninghjelpen for å bidra til løsninger på de store humanitære lidelsene og utfordringene, og et av våre forskningsmiljøer har utviklet teknologi som bidrar til at flyktninger og deres hjelpere effektivt og trygt finner fram til hverandre i uoversiktlige grensesituasjoner.

Samtidig erkjenner vi at vi har en begrenset rolle i å analysere eller avhjelpe den umiddelbare krigssituasjonen. SINTEFs viktigste rolle må være å bidra sterkt til løsninger for de større ringvirkningene av krigen. For eksempel vil vi gjerne at vår kompetanse på fornybare energiformer og teknologier kan bidra til å styrke energiforsyningen i Europa, og kunnskap om energieffektivisering i bygg og i industri vil kunne redusere energibehovet og dermed bidra til det samme.

Om vi går noen måneder tilbake, fikk koronakrisen stor oppmerksomhet også i 2021. Vi opplever at krisehåndteringen også har gitt mulighet til å prioritere tiltak som fremmer løsninger på klimakrisen. EUs Green Deal-utlysninger og den norske Grønn plattform har vært vesentlige tiltak, der SINTEF har mobilisert sterkt. SINTEF er med i 10 av 12 Grønn plattform-prosjekter som fikk tildeling i 2021/starten av 2022. I Green deal er vi med i prosjekter som til sammen har hentet ut 17,5% av EUs grønne euromilliard. Vi er stolte av å være en anerkjent partner når næringsliv og myndigheter vil akselerere den grønne omstillingen.

Nasjonale og globale utslipp ble redusert da koronakrisen traff. Paradokset er dog hvor lite dette monnet, sett opp mot de store behovene klimapanelets rapporter tegner opp for verdenssamfunnet. Også i SINTEF jobber vi med vårt eget klimafotavtrykk, og for 2021 har vi etablert et mer utførlig klimaregnskap, der vi har kartlagt våre egne utslipp og de i vår oppstrøms leverandørkjede (scope 3). SINTEF har selv utviklet metodegrunnlaget og modellene for å effektivt etablere klimaregnskapet basert på virksomhetens innkjøpsdata. Dette er en tjeneste som vi ønsker å tilby også til eksterne kunder i fortsettelsen. Klimaregnskapet vil gjøre det tydeligere for oss og andre hvilke videre tiltak vi bør ta for å redusere klimafotavtrykket i fortsettelsen.

Et viktig SINTEF-initiativ i 2021 var lanseringen av SINTEF Global Climate Fund ved klimatoppmøtet i Glasgow i november. Klimafondet støtter forskning på de løsningene som fjerner klimagasser fra kretsløpet, som alle scenarioene for å nå 1,5 gradersmålet avhenger av. Ved å finne nye teknologier som trekker klimagasser ut fra luft og vann, ønsker vi å veie opp for at det i nærmeste framtid også vil fortsette å være noen utslipp knyttet til å drive verdensledende forskning og laboratorier. Med lanseringen inviterer vi andre selskaper og finansinstitusjoner til å bli med å bidra til de nye klimapositive løsningene, og vi har annonsert Sparebank1 SMN som første partner.

Naturmangfold er også en tydeligere prioritering – eksternt og internt. I 2021 investerte vi i en ny konsernsatsing på området. Denne skal muliggjøre teknologiutvikling og verdiskaping på naturens premisser. Gjennom samarbeid med eksterne kunnskapsmiljøer, som Norsk institutt for naturforsking (NINA), vil vi bygge kompetansen og nye prosjekter som ytterligere kan fremme helhetlige løsninger der hensynet til naturen er integrert og ivaretatt. Naturmangfoldet må sikres gjennom alt fra veibygging til havbruk, og gjennom konsernsatsingen vil vi jobbe dedikert med problemstillingene, sammen med de ulike teknologimiljøene på tvers av SINTEF.

Det siste året har vi også jobbet mye med å sette oss inn i hvordan SINTEF kan benytte EUs taksonomi for å styrke tilbudet til kundene, for å akselerere omstillingen til et bærekraftig samfunn. Vi jobber også med å tydeliggjøre hvordan vi som forskningsvirksomhet bør tilpasse oss taksonomien. Bærekraftig omstilling er sentral for det meste av det SINTEF holder på med, og det er gledelig å se at også sosiale forhold etableres som kriterier i taksonomien. Også internt i SINTEF er dette viktig, og blant annet likestilling og mangfold har hatt oppmerksomhet i 2021/starten av 2022.

Til bærekraft i SINTEF

Kontaktperson