Til hovedinnhold

TE-02 Modellering av varmedreven kuldeproduksjon for cruiseskip

TE-02 Modellering av varmedreven kuldeproduksjon for cruiseskip

406 23 710

Motivasjon og relevans

Hovedmålet med oppgaven er å lage beregningsmodeller for komponenter og systemer relatert til den varmedrevne kjøleprosessen absorpsjonskjøling. Slike modeller muliggjør en evaluering av energisparingen som kan oppnås ved installasjon ombord på cruiseskip. Sommerprosjektet inngår i SINTEF Energis prosjekt CruiZE (Cruising towards Zero Emissions) som skal utvikle innovative og integrerte kulde- og varmekonsept ombord i cruiseskip, i samarbeid med flere norske bedrifter og en verdensledende cruiseoperatør. 

Bakgrunn

Cruisebransjen er et globalt voksende marked og en energiintensiv sektor innenfor shipping. Energiforbruket for hotellfasilitetene ombord i et cruiseskip utgjør i gjennomsnitt 40% av skipets totale energibruk. Dette er energi som for eksempel går til luftkondisjonering, oppvarming og proviantkjøling. Tradisjonelt dekkes energibehovet til både fremdrift og hotellanlegg ved å brenne fossilt brensel, noe som fører til et høyt karbonavtrykk per passasjer. I tillegg bidrar utslipp av svovel-, nitrogenoksider og partikler (sot) til luftforurensning. På grunn av dette står cruisebransjen overfor stadig strengere krav om å redusere sine utslipp, spesielt i norske havner og fjorder.

Utviklingen mot en grønnere cruisenæring har hittil i stor grad satt søkelys på alternative brensel og/eller fremdriftssystemer. For å muliggjøre utslippsfrie cruiseskip er det imidlertid viktig også å redusere energiforbruket til skipenes hotellsystem, for eksempel gjennom best mulig bruk av overskuddsvarme.

Absorpsjonskjøling er en varmedreven kjøleprosess som finns installert i mange landbaserte anlegg. Gjennom bruk av overskuddsvarme i avgasser og varmt kjølevann fra skipsmotorer kan absorpsjonsteknologi benyttes til å produsere kulde ombord i cruiseskip. Foreløpig finnes bare noen få eksempler på slike installasjoner, men skipseiere og skipsdesigners viser en stadig større interesse for denne teknologien.

For å øke bruken av absorpsjonskjøling ombord i cruiseskip er numeriske modeller nyttige verktøy som kan forutsi kuldeproduksjonen ved forskjellige driftsforhold og gi underlag for videreutvikling av komponenter og systemer. 

Oppgaven består i å:

  • Sette seg inn i problemstillingen, industripartnernes behov og tidligere arbeid
  • Utvikle beregningsmodeller for komponenter/systemer relatert til absorpsjonskuldeteknikk (bruk av Modelica, Matlab, Excel)
  • Evaluering av mulig kuldeproduksjon ved ulike driftsforhold 
  • Skrive sluttrapport og presentere resultatene på Sommerforskerkonferansen i august

Forutsetninger

  • Erfaring innen modellering/programmering
  • Interesse for termodynamikk, varme- og kuldeprosesser
  • Evne til å sette seg inn modelleringsverktøy / numeriske modeller 
  • Ønske om prosjekt- / masteroppgave innen samme tema

Medveileder: 

SINTEF-prosjekt: Cruize

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.