Til hovedinnhold


Hanne Rønneberg, Konserndirektør i SINTEF Byggforsk, og Oddgeir Tobiassen, Styreleder i FFV, signerer ny samarbeidsavtale.
Foto: SINTEF Byggforsk

Hovedpunktene i den nye avtalen, som trer i kraft 1. januar 2011, er som følger:
• Stiftelsen SINTEF ved sitt institutt SINTEF Byggforsk har opphavsrett til BVN. SINTEF har også opphavsrett til alt øvrig materiale som er utarbeidet av SINTEF i tilknytning til BVN.

• FFV har enerett til ordningen med utdanning og sertifisering av personer og bedrifter i henhold til den ordning som er beskrevet og dokumentert i BVN. FFV har også varemerkebeskyttet ”Byggebransjens Våtromsnorm”, med tilhørende logoer.

SINTEF Byggforsk og FFV vil opprette et eget samarbeidsutvalg for BVN. Utvalget skal ha det overordnede ansvaret for arbeidet med BVN. Utvalget arbeider på oppdrag fra FFV og SINTEF Byggforsk, og skal ivareta begges interesser. Utvalget skal fremme forslag om overordnet policy og videreutvikling av BVN, samt andre forslag som kan styrke BVN.

Bygging av våtrom stiller strenge krav til riktige detaljer og riktig utført arbeid, og involverer en rekke forskjellige fag. Det er en av de viktigste årsakene til at det har vært og fremdeles oppstår mange skader knyttet til våtrom.

For å møte behovet for mer praktiske anvisninger rettet direkte mot håndverkerne har SINTEF Byggforsk (tidligere Norges byggforskningsinstitutt), i samarbeid med Fagrådet for våtrom, siden 1994 utgitt Byggebransjens våtromsnorm (BVN). BVN etablerte seg raskt som et viktig verktøy for å planlegge og å utføre arbeid i våtrom. BVN er i dag en integrert del av SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer. Arbeidet med videreutvikling av BVN vil fortsatt skje i et tett samarbeid med næringens mange aktører.

Et av hovedformålene med de nye byggereglene er å heve kvaliteten i det bygde miljø og å redusere omfanget av byggfeil. Alt for mange bad har i dag feil og skader. Partene er fornøyde med at en ny avtale nå er på plass, og ser fram til å videreføre samarbeidet om utviklingen av et viktig nasjonalt verktøy for planlegging, prosjektering og utførelse av vannskadesikre våtrom.

Fagrådet for våtrom (FFV) er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon. FFV har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader.
FFVs visjon er bedre våtrom gjennom BVN.

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. SINTEF Byggforsk løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling.

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er en bransjenorm for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid. Målet med normen er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid. BVN viser løsninger og spesifikasjoner som oppfyller kravene i byggereglene.. Kontraktsfestet bruk av BVN sammen med riktig utført prosjektering, kan benyttes som dokumentasjon på at prosjekteringen og utførelsen er i henhold til byggereglene.

Forskningssjef Kim Robert Lisø, mob. 906 71 435
Styreleder FFV, Oddgeir Tobiassen, mob. 920 90 010