Til hovedinnhold

Økt risiko for skadelige alger

Økt risiko for skadelige alger

Publisert 23. mai 2014

I mai – juni endrer algesamfunnene karakter med økt risiko for skadelige alger og oppdrettere oppfordres til å vurdere nøye hvilke operasjoner som bør gjennomføres på anleggene.

Pseudochattonella sp. Foto: Johanne Arff, SINTEF

I perioden mai-juni ligger forholdene til rette for at det kan oppstå skadelige algeforekomster i norske farvann. Stabilt, pent vær gir lite bevegelser i vannmassene – noe som er gunstig for algene. Det har tidligere vært flere perioder med høy dødelighet på anlegg på grunn av giftige alger.

Økt dødelighet
I det siste har SINTEF Fiskeri og havbruk AS mottatt rapporter om økt dødelighet i oppdrettsanlegg, og vannprøver analysert ved SINTEF SeaLab viser forekomster av giftige planktonalger.  –Vi anbefaler at man i tiden fremover følger godt med på fiskens atferd og appetitt, samt utvikling av siktedyp på lokalitetene, forteller Johanne Arff. Hun har i flere år analysert vannprøver fra anlegg og gitt råd til tiltak.

Analyser til beslutningsstøtte
Å utsette planlagte operasjoner på et anlegg som har høy algeforekomst, kan redusere dødelighet hos fisken.  – Det bør utvises aktsomhet i forbindelse med all håndtering av fisk, og vi anbefaler at det samles inn vannprøver til analyser i forkant av planlagte operasjoner som for eksempel sortering og avlusning, sier Arff. Å observere hvor mye villfisk som går rundt anlegget er også en indikator på algesituasjonen, siden villfisk vil unngå skadelige algeforekomster.

Har du spørsmål eller ønsker å sende inn vannprøver, ta kontakt med Johanne Arff.