Til hovedinnhold

Nær 49 500 barn og unge mottok behandling i det psykiske helsevernet i 2007. Det er nesten 29 000 flere enn i 1998.

Økningen er likevel ikke stor nok til at Opptrappingsplanens mål på dette feltet vil bli nådd med dagens veksttakt.

Dette viser analyser SINTEF Helse har gjort for Sosial- og helsedirektoratet i det årlige Samdata-prosjektet – en undersøkelse av ressursbruk og aktivitet i spesialisthelsetjenesten.

Måloppnåelse krever økt veksttakt
4,5 prosent av alle barn og unge mottak behandling i det psykiske helsevernet i fjor. Målet i Opptrappingsplanen var at denne andelen skulle økes fra to til fem prosent innen utgangen av 2008.

For å nå dette målet må årets veksttakt bli om lag 11 prosent mot om lag fem prosent fra 2006 til 2007.

Planen forutsetter ytterligere 66 døgnplasser
I følge Opptrappingsplanen skulle det psykiske helsevernet etablere 400 døgnplasser for barn og unge innen utgangen av 2008, om lag 100 flere enn i 1998.

Nettotilveksten har imidlertid vært vesentlig lavere enn målet tilsier. Ved utgangen av 2007 var det etablert totalt 334 plasser, 41 flere plasser enn i 1998, men 66 færre plasser enn det som er målet for utgangen av 2008.

Av Svein Tønseth

{DynamicContent:Ansatt link}