Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEFs høringsuttalelse til tildeling av nye oljeblokker i Barentshavet

Barentshavet utenfor Svalbard. Foto: Shutterstock
Regjeringen foreslår å utvide områder i Barentshavet for leting etter olje og gass. SINTEF anbefaler å ikke utvide, da vi mener det er behov for mer kunnskap knyttet til blant annet miljøvern og konsekvenser for fiskeriaktiviteten i området.

Regjeringen har sendt på høring et forslag om en utvidelse av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2023. SINTEF ble invitert til å gi innspill i høringen, og vårt høringssvar er tilgjengelig her.

Regjeringen foreslår å åpne en rekke nye blokker i Barentshavet, samt noen nye blokker i Norskehavet. Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) skal omfatte modne områder, hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd.

SINTEF er bekymret for at de foreslåtte TFO-områdene i spesielt Barentshavet ikke kan anses som modne, og mener det er behov for mer kunnskap om utfordringer knyttet til miljø, oljevern, klimaeffekter og sameksistens med fiskerinæringen. Vi anbefaler derfor at de nye blokkene i Barentshavet ikke tildeles gjennom TFO-runden i 2023.

Barentshavet er et ressursrikt havområde med flere særlig verdifulle og sårbare områder – samtidig som kunnskapen om Barentshavet er begrenset.

Viktig område for fiskeriaktivitet

Barentshavet er et svært produktivt havområde, med et komplekst økosystem. Havområdet er generelt grunt og består av flere viktige områder for fiskeri. SINTEF har data som viser høy fiskeriaktivitet i områder som ligger innenfor regjeringens forslag til utvidelse.

Fisket i og nær det foreslåtte TFO-området inkluderer flere arter, og blant de viktigste er sild og torsk. Torsk er Norges mest verdifulle fiskeri i økonomisk forstand, og fiskes mens den er på gytevandring sørover. Fiske i de aktuelle tidsrommene kan ikke flyttes i tid uten at det får konsekvenser for næringen.

Å åpne disse blokkene for olje- og gassproduksjon vil derfor høyst sannsynlig medføre betydelige arealkonflikter og utfordringer knyttet til sameksistens med fiskerinæringen.

Betydelig miljørisiko

Blokkene i Barentshavet ligger nær is og iskantsonen, med tilhørende risiko forbundet med oljeutslipp. Potensielle nye oljeproduksjonsområder i Barentshavet vil være i åpent hav, men med mulighet for at oljesøl kan nå iskanten eller en marginal iskantsone med (drivende) spredt is under vinterhalvåret.

De nye blokkene som foreslås i TFO 2023 ligger lenger vest enn de allerede åpnede blokkene i Barentshavet, svært nær den sterke forlengelsen av Golfstrømmen. Den vestlige delen av Barentshavet er preget av denne sterke og relativt raske havstrømmen, som går i retning Svalbard. Dette er en vesentlig forskjell fra strømsituasjonen man finner lenger øst i Barentshavet. Et akutt oljeutslipp i nærheten av denne sterke havstrømmen kan medføre raskere transport av utslippene. Risikoen er at oljesøl vil føres raskt i retning av Svalbard og svært sårbare områder.

Hensynet til klima

En eventuell åpning av nye områder for olje- og gassvirksomhet må baseres på at norsk politikk skal være i tråd med Norges forpliktelser i henhold til Parisavtalen. I tråd med anbefalingen fra Klimaomstillingsutvalget mener SINTEF i utgangspunktet at fremtidige lisenstildelinger forproduksjon av konvensjonell olje og gass bør begrenses til utvidelser eller forlengelse knyttet til allerede eksisterende produksjon i modne områder.

Regjeringen bør vurdere hvordan en eventuell åpning av disse feltene vil kunne gjøres i tråd med Parisavtalen. Som en del av tildelingsprosessen bør derfor regjeringen vurdere å stille strengere klimakrav til planlegging av produksjon fra felt med så lang tidshorisont som den aktuelle runden legger opp til.

Kontaktperson