Til hovedinnhold
Norsk English

Inge Gran leder regjeringens nye strømprisutvalg

Inge R. Gran
Inge Gran, administrerende direktør i SINTEF Energi, skal lede regjeringens nye ekspertutvalg som skal vurdere dagens system for å fastsette strømprisen.

Utvalget skal vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen. Utvalget skal også se på det pågående reformarbeidet knyttet til prisfastsettelse i det europeiske kraftmarkedet. Arbeidet deres skal bygge på relevant arbeid fra Energikommisjonen, og rapporten skal leveres til Olje- og energidepartementet innen 15. oktober. 

– Strømpriser er et tema som engasjerer og berører vanlige husholdninger, industri og næringsliv, i tillegg til at det også påvirker forsyningssikkerheten vår. Jeg ser fram til å sette i gang med dette viktige oppdraget sammen med et ekspertutvalg bestående av svært kompetente personer, sier ekspertutvalgets leder Inge Røinaas Gran.

Bakgrunnen for opprettelsen av ekspertutvalget er et ekstraordinært år i Europa, preget av høye og til dels sterkt svingende kraftpriser. Blant annet har Russlands militære invasjon av Ukraina gitt redusert tilgang på gass og sterkt økende kostnader ved gasskraftproduksjon, samtidig som nedleggingen av større kull- og kjernekraftverk og andre hendelser har påvirket kraftprisutviklingen.

– Dette har også bidratt til økte strømpriser i Norge. Derfor nedsetter vi nå et ekspertutvalg som skal se på fordeler og ulemper ved dagens prinsipper for prisfastsettelse på strøm, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Modellene som vurderes av utvalget skal kunne sikre den norske forsyningssikkerheten på kort og lang sikt. Det er også viktig å gi nødvendige insentiver til kraftproduksjon, riktig magasindisponering, kraftutveksling og forbruksadferd som er i tråd med dette, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Som et ledd i arbeidet skal utvalget vurdere virkninger i kraftmarkedet av aktuelle forslag som kan gi lavere og mer stabile priser, herunder:

  • Forslag om opprettelse av et eget prisområde (auksjon) for strøm som fraktes gjennom mellomlandskablene.
  • Forslag om differensiering av spotmarkeder for innenlands forbruk og kraftutveksling mellom land.
  • Forslag som baserer seg på at en andel av kraftproduksjonen omsettes utenfor spotmarkedet i andre typer kontrakter.
  • Forslag til tiltak som kan utløse større forbruksfleksibilitet med sikte på å redusere nivået på forbruket som etterspørres i høylasttimer i spotmarkedet.
  • Forslag til virkemidler for å begrense eksporten når fyllingsgraden i flerårsmagasinene avviker fra median fyllingsgrad (sesongjustert).
  • Forslag til ulike typer avgifter på krafteksport. 

Du kan lese hele utvalgets mandat på regjeringens nettsider 

Utforsk fagområdene

Kontaktperson