Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF deltar i regjeringens naturrisikoutvalg

Tre menn står i en elv med flytevester og måleapparat
Atle Harby (venstre) holder kurs for Statkraft i milljødesign
Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på risiko forbundet med at natur ødelegges og hvordan det kan ramme norsk økonomi og industri. Seniorforsker Atle Harby i SINTEF Energi er utnevnt som medlem i utvalget.

De raske naturendringene og redusert biologisk mangfold kommer som en følge av klimaendringer og fører til store økonomiske konsekvenser. FNs naturpanel (IPBES) har vist at natur og biologisk mangfold forsvinner i høyt tempo og estimerer at tap og forringelse av økosystem koster verden mer enn 10 prosent av samlet BNP hvert år.

Vi må utvikle løsninger som tar hensyn til naturen

FNs klimapanel (IPCC) viser til at inntil 30 prosent av klimakrisen kan løses ved å endre vår bruk av naturen. Å utvikle teknologi som tar hensyn til både natur og samfunn, såkalt miljødesign, er fagfeltet til Atle Harby.

Atles forskningsområde er vannressurser og påvirkning på naturen og han har ledet forskningssenteret CEDREN som jobbet med miljødesign innen vannkraft, kraftnett og vindkraft på land. Målet med miljødesign er å utvikle teknologi, økonomi og forvaltning som tar hensyn til natur og samfunn. — Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet ettersom vår avhengighet av naturen og de verdier den gir oss er helt essensielle. Derfor kan vi ikke påvirke den slik vi har gjort de siste hundre årene, sier Harby.

Hør Atle i Fornybaren - en podcast fra Energi Norge

Utvalgets mandat og medlemmer

Naturrisikoutvalget skal bidra til å klargjøre begrepet naturrisiko, gjøre det kjent og bidra til en ensartet bruk i norske virksomheter. Utvalget skal også kaste lys over norske næringers og sektorers eksponering for naturrisiko, og vurdere hvordan denne risikoen kan analyseres og framstilles på nasjonalt nivå. Utvalget skal ledes av førsteamanuensis Aksel Mjøs ved Norges Handelshøyskole og levere en utredning (NOU) innen utgangen av 2023. Alle medlemmer i utvalget:

 • Førsteamanuensis Aksel Mjøs, Osterøy (leder)
 • Professor Claire Armstrong, Tromsø
 • Spesialrådgiver Ivar Baste, Dimmelsvik
 • Seniorforsker Kristine M. Grimsrud, Oslo
 • Seniorforsker Atle Harby, Trondheim
 • Assisterende generalsekretær Else Hovind Hendel, Oslo
 • Divisjonsdirektør Audun Korsæth, Brumunddal
 • Administrerende direktør Idar Kreutzer, Oslo
 • Rådgiver Liv Anna Lindman, Hølen
 • Postdoktor Trude Myklebust, Oslo
 • Direktør Anders Oskal, Kautokeino
 • Førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie, Rendalen
 • Professor Vigdis Vandvik, Bergen

Kontaktperson