Til hovedinnhold
Norsk English

DNV GL, TCM og SINTEF går sammen i et sterkt internasjonalt partnerskap for karbonfangst og lagring

Tre internasjonale organisasjoner som er spesialister på teknologisk forskning, utprøving, rådgivning og standardisering, har gått sammen for å finne nye metoder som kan utvide anvendelsen av karbonfangst og lagring (CCS) i næringer med store utslipp. DNV GL, SINTEF og Teknologisenter Mongstad (TCM) har undertegnet en intensjonsavtale om å videreutvikle teknologi for CCS i stor skala slik at dette kan bli en verdensomspennende realitet.

I dag er CCS den eneste tilgjengelige teknologien som kan bidra til betydelig reduksjon av CO2-utslipp fra forbrenning av hydrokarboner. Oppskalering av denne teknologien vil være avgjørende for en rekke næringssektorers evne til å imøtekomme nasjonale og internasjonale klimakrav. Prognosene i Energy Transition Outlook 2020 fra DNV GL antyder at teknologien vil bidra til å fjerne mer enn to gigatonn CO2-utslipp innen midten av dette århundret. Prognosen sier imidlertid også at teknologien ikke vil få stor utbredelse før 2030, og vil ikke komme opp på et betydelig nivå før 2040 med mindre det blir gitt statlige insentiver og industrien finner metoder som reduserer kostnadene for CCS-teknologien.

Den 21. september kunngjorde den norske regjeringen sin beslutning om å gi 13,8-16,8 milliarder kroner i støtte til det norske karbonfangstprosjektet, som har fått navnet «Langskip».  Alle partene har gitt konsulentbistand til realiseringen av dette prosjektet, som inneholder mange helt nye elementer, blant annet fangst av CO2-utslipp fra sement¬produksjon, transport av CO2 med skip og mellomlagring av CO2 før videre transport gjennom rørledninger til endelig lagring.

Målet for intensjonsavtalen er å bidra til at teknologier og prosjekter kan gå raskere fra demonstrasjonsstadiet til kommersiell anvendelse. TCMs posisjon til å tilrettelegge for utprøving og verifisering av teknologi for karbonfangst i full skala betyr at de som utvikler teknologien kan redusere teknologisk og økonomisk risiko. DNV GL og SINTEF gir teknologiutviklere og interessenter trygghet ved å veilede og støtte prosessene for kvalifisering av teknologien for CO2-fangst, og ved å sørge for verifisering av verdier, infrastruktur og lagringsplasser.

- Demonstrasjon av teknologier for karbonfangst i stor skala er nøkkelen til å redusere kostnadene og risikoen ved anvendelse av teknologien i fullt omfang. TCM sitt mandat er å redusere risikoen for fremtidige CCS-prosjekter ved å anvende vår egen og våre to partneres kunnskap, sier Ernst Petter Axelsen, administrerende direktør for TCM. 

- Det er et betydelig behov for å fremskynde anstrengelsene for videreutvikling av CCS-teknologi, slik at verden kan bevege seg mot nullutslippsmålet med større trygghet. Vårt partnerskap med TCM og SINTEF vil gi oss mulighet til å arbeide sammen for å drive frem anvendelse av CCS som en teknologi som vil være avgjørende for at vi kan nå nasjonalt og internasjonalt avtalte klimamål, sier Liv A. Hovem, administrerende direktør for DNV GLs olje- og gassdivisjon.

- Vi har endelig kommet til et punkt der CCS blir anerkjent som en viktig pådriver for bærekraftig vekst, og ifølge både IPCC, Europakommisjonen og mange andre må vi lykkes i global skala raskt. Dette partnerskapet vil bygge på en dyp kunnskapsbase som SINTEF har bidratt til over mer enn tre tiår, og derved lagt til rette for en rask overgang til fullskala og global bruk av CCS, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef og administrerende direktør for SINTEF.

For henvendelser fra media, ta kontakt med: 

Neil Slater 
Head of External Relations, DNV GL - Oil & Gas
Tlf: +44 (0) 7876 578 353 
E-post:  

Ernst Petter Axelsen
Administrerende direktør, Teknologisenter Mongstad (TCM)
Tlf: + 47 982 08 618
E-post:

Alan Gorham 
Account Director, BIG Partnership 
Tlf: +44 (0) 1 224253810 
E-post:  

Ytterligere mediekontakter ved behov.

Dr. Karl Anders Hoff
Seniorforsker, SINTEF
Tlf: +47 982 43 482
E-mail:

Om TCM
Teknologisenter Mongstad (TCM) er verdens største og mest fleksible testsenter for utvikling av teknologier for CO2-fangst og et ledende kompetansesenter for karbonfangst. Selskapet er lokalisert ved et av Norges mest sammensatte industrianlegg, Mongstad i Hordaland fylke. 

TCM er et samforetak mellom Gassnova på vegne av den norske stat, Equinor, Shell og Total. Rundt seks milliarder kroner har blitt investert i utviklingen og byggingen av anlegget. TCM brukes av både store og små teknologiforetak i tillegg til eierne. For eksempel har USAs energidepartement (DoE) finansiert seks amerikanske selskaper som tar sikte på å prøve ut sin nye teknologi for CO2-fangst hos TCM. Både ION Clean Energy og Fluor Corporation, et globalt ingeniørselskap, har gjennomført testing ved anlegget. 

Du kan lese mer om TCM her: https://tcmda.com/ 

Om SINTEF
SINTEF-gruppen, med sine to ledende institutter SINTEF Industri og SINTEF Energi, som begge er representert som parter til denne avtalen, representerer et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter med rundt 2000 ansatte og utfører oppdragsforskning for både privat og offentlig sektor. SINTEF har verdensledende forskningskompetanse og infrastruktur som benyttes langs hele verdikjeden knyttet til CO2, og mer enn 150 forskere som er engasjert i utvikling og validering av CCUS-teknologi. Disse aktivitetene understøttes av fem store testanlegg for CO2-fangst: tre adsorpsjonsanlegg og en membranenhet (to anlegg eid sammen med NTNU), samt et testanlegg for kondensering av CO2 og omfattende testutstyr i laboratorieskala for solventkarakterisering, analyse av gass- og væskeprøver og bestemmelse av termodynamiske og transportrelaterte egenskaper ved CO2 og CO2-blandinger.

Om DNV GL 
DNV GL er en uavhengig leverandør av fagkunnskap innen risikostyring og kvalitetssikring, og opererer i mer enn 100 land. Gjennom sin brede erfaring og dype fagkunnskap sørger DNV GL for sikkerhet og bærekraftig ytelse, setter standarder for næringer og inspirerer til innovasjon. 

Enten det gjelder vurdering av et nytt design for skip, optimalisering av ytelsen til en vindfarm, analyse av sensordata fra en gassrørledning eller sertifisering av leveringskjeden til et næringsmiddelfirma gir DNV GL sine kunder og deres interessenter et godt grunnlag til å treffe kritiske beslutninger.

Drevet av sitt formål om å trygge liv, eiendom og miljø gir DNV GL bistand til å møte de utfordringene og globale endringene våre kunder og verden står overfor i dag, og vi nyter tillit som talerør for noen av verdens mest vellykkede og fremtidsrettede selskaper. 

DNV GL er teknisk rådgiver for olje- og gassindustrien. Vi bringer inn et bredere perspektiv på komplekse økonomiske og tekniske risikoforhold i globale og lokale markeder. Ved å stille en nøytral grunn til rådighet for industrisamarbeid, skaper og deler vi kunnskap med våre kunder, og vi setter standarder for teknologiutvikling og  implementering. På alle stadier fra prosjektoppstart til avvikling setter vi våre kunder i stand til å treffe riktige valg for en tryggere, smartere og grønnere fremtid.

DNV GL leverer tjenester langs hele verdi-kjeden for CCS, fra karbonfangst, transport (både med skip og rørledning), bruk og lagring. Vi bygger tillit til teknologien blant industri, investorer, og myndigheter globalt gjennom aktiviteter som spenner fra strategisk planlegging til teknologi-utvikling og implementering, og operasjonell gjennomføring.

Utforsk fagområdene

Kontaktperson