Til hovedinnhold
Norsk English

Kvalitet og velferd hos trålfanget fisk

Fiskeredskapet påvirker i stor grad kvaliteten på villfanget fisk. Derfor er redere og fiskere opptatt av å utvikle skånsomme fangstmetoder.

Får fisken skader eller redusert kvalitet, blir prisen fiskerne får for fangsten redusert. I noen tilfeller kan prisen reduseres med 15 prosent, og bedre fangstredskap kan gi et stort økonomisk løft.

SINTEF Ocean har siden 2016 jobbet med to prosjekt som har som mål å øke kvalitet og fiskevelferd hos trålfanget torskefisk:

Reduserte skader hos torsk ved knuteløst lin og firepanelskonstruksjon

De fleste fartøyene som fisker torsk med trål i Barentshavet benytter seg av trålposer med lin med knuter i underpanelet og knuteløst lin i overpanelet. Hovedmålet i dette studiet var å undersøke ytre skader hos trålfanget torsk, og om man kan redusere slike skade ved å implementere enkle endringer i redskapet. Det ble testet 3 forskjellige trålposer:

  •  2-panels trålpose med lin med knuter i underpanel og knuteløst lin i overpanel. Maskevidde på 135 mm med 8 mm PE tråd.
  • 2-panels trålpose i knuteløst lin med maskevidde på 135 mm (Ultracross) og 9 mm PE tråd.

  • 4-panels trålpose i 135 mm knuteløst lin (Ultracross) med 9 mm tråd.

Resultatene viste at endringene ikke ga signifikante reduksjoner i skadenivået på fisken. I fremtiden kan mer skånsomme trålposer eller endringer i trål-operasjonen undersøkes nærmere. Det er trolig ikke ett enkelt tiltak, men heller en kombinasjon av flere tiltak som kan føre til en reduksjon i ytre skader på trålfanget fisk.

Ny og skånsom trålpose

Målet i denne studien var å undersøke om en trålpose med et stort fast volum og lav innvendig hastighet kan gi bedre fangstkvalitet og fiskevelferd, ved å gi fisken rom og mulighet til å svømme rolig inne i posen under tauing uten å bli utmattet eller klemt. I strømningstanken i Hirtshals ble det testet 6 forskjellige versjoner av den skånsomme posen. Den antatt mest gunstige versjonen ble så bygget i fullskala for uttesting på sjøen.

Under innledende forsøk på R/V Helmer Hanssen våren 2018, viste det seg at posen var bygget/montert grunnleggende forskjellig fra tankforsøkene, trolig av hensyn til styrke og fare for riving i fullskala.

På grunn av dette var det ikke mulig å oppnå den ønskede geometrien for den indre delen av posen, og dermed heller ikke de ønskede strømningsforholdene eller intensjonen med denne trålposen. Posen ble derfor forsøkt bygget om til videre forsøk om bord M/TR Havtind høsten 2018. På grunn av dårlige siktforhold var det vanskelig å få gode undervannsopptak, men de opptakene som ble gjort viste at man ikke lyktes med å oppnå den ønskede geometrien i disse forsøkene heller.

I begge fullskala-forsøkene fant man at kvaliteten på fangsten ble dårligere heller enn bedre med den nye posen i forhold til en tradisjonell trålpose. Dette må tilskrives at man ikke lyktes med å oppnå den ønskede geometrien og strømnings-forholdene i fullskala, og ikke konseptet som sådan. Selv om man skulle oppnå den ønskede geometrien, er det fremdeles uklart om det faktisk vil innebære bedre velferd og kvalitet. Det er uansett en vesentlig erfaring at konseptet er avhengig av en definert og kontrollerbar geometri, og at velferd og kvalitet kan forverres dersom dette ikke oppnås.

Veien videre

I 2019 er det planlagt nye forsøk i regi av prosjektet "Etisk fangst og avliving i trålfiske" i tett samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen og det Norske Arktiske Universitet i Tromsø (UiT). I de nye forsøkene skal et annet nytt konsept for en mer skånsom trålpose testes. Dette er en videreutvikling av en sekvensiell trålpose, som har vist seg å gi signifikant reduksjon i ytre skader påført under selve ombordtakingen av fangsten. Disse testene skal gjennomføres om bord R/V Helmer Hanssen i månedsskiftet februar/mars og resultatene skal være klare før sommeren.

Kontaktperson