Til hovedinnhold
Norsk English

Godt resultat for SINTEF i 2018

Bilde av konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og visekonsernsjef Reidar Bye.
-Jeg er godt tilfreds med SINTEFs resultat i 2018. Etter flere krevende år, trenger SINTEF en inntjening på dette nivået for å investere i vår forskning, slik at vi kan være med å utvikle verdiskaping og gode samfunnsløsninger for Norge i årene som kommer, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, sammen med visekonsernsjef Reidar Bye.
SINTEF fikk et godt økonomisk resultat i 2018. Resultat før skatt ble 201 millioner kroner.

Netto driftsinntekter var 2,77 milliarder kroner, en økning på 2,7 prosent fra 2017. Driftsresultat ble 185 millioner kroner, mot 206 millioner i 2017. Korrigert for engangseffekter ble driftsresultatet i 2018 noe bedre enn året før.

Resultatet gir en netto driftsmargin på 6,7 prosent, mot 7,6 prosent i 2017. SINTEFs mål er en netto driftsmargin på minimum 5 prosent over tid.

-Jeg er godt tilfreds med SINTEFs resultat i 2018. Etter flere krevende år, trenger SINTEF en inntjening på dette nivået for å investere i vår forskning, slik at vi kan være med å utvikle verdiskaping og gode samfunnsløsninger for Norge i årene som kommer, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv.

SINTEF er en stiftelse som investerer overskudd i ny forskning. I 2018 ble det investert 73 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og andre driftsmidler. De siste ti årene har SINTEF investert vel 1,3 milliarder kroner.

Den finansielle posisjonen er robust. Pr. 31.12.2018 har SINTEF en egenkapital på 2.500 millioner kroner, som er 59 prosent av totalkapitalen. Denne kapitalen er i hovedsak plassert i eierskapet i forskningsaksjeselskapene og i laboratorier og eiendommer knyttet opp til forskningsaktiviteten.

Omstilling og ny konsernstrategi

De siste årene er det gjennomført betydelig omstilling i SINTEF, med stor oppmerksomhet om salgsarbeid, kostnadsreduksjoner og andre tiltak for å sikre gode resultater. I årene 2015-2017 er det gjennomført kostnadstiltak med en samlet årlig effekt på vel 300 millioner kroner. Det er gjennomført organisasjonsendringer, med samling av flerfaglige miljøer i færre og større institutter.

I 2018 har SINTEF arbeidet med en ny konsernstrategi, som ble vedtatt av styret i mars 2019. SINTEF bygger på styrken som et uavhengig, markedsrettet forskningsinstitutt med fremragende vitenskapelig nivå, som i enda større grad tar rollen som utviklingspartner for kundene ved å utnytte SINTEFs flerfaglighet. Ambisjonen er å være et verdensledende forskningsinstitutt, som bidrar til konkurransekraft og gode samfunnsløsninger. FNs bærekraftmål legges til grunn for videre arbeid, og SINTEF vil søke vekstmuligheter som understøtter disse målene.

Kunder

SINTEF arbeidet i 2018 med 4.985 oppdrag for 3.534 små- og store kunder. Av brutto driftsinntekter på 3,3 milliarder kroner kom 47,5 prosent direkte fra oppdrag for norsk- og internasjonalt næringsliv, mens 10 prosent kom fra offentlige kunder. Bare 8 prosent av SINTEFs inntekter er offentlig basisbevilgning. Dette er mye lavere enn tilsvarende institutter ellers i Europa.

Internasjonal omsetning var 407 millioner kroner. 13 prosent av SINTEFs driftsinntekter kom fra internasjonale oppdrag. I 2017 hadde SINTEF kunder i 61 land. EU-finansierte prosjekter utgjør omkring 50 prosent av internasjonal omsetning.

Deltakelse i de store og langsiktige forskningssentrene som delfinansieres av det offentlige, innebærer betydelig samspill med norske og internasjonale kunder. SINTEF er med i ni Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og åtte Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som ble startet i 2016 og 2017. Til sammen har sentrene deltakelse fra vel 200 industrivirksomheter.

Fag

Publisering bidrar til å synliggjøre og styrke vitenskapelig kvalitet, som er en forutsetning for å lykkes i markedet og for å rekruttere de beste forskertalentene. Ambisjonen er å publisere minst én vitenskapelig publikasjon med referee per forskerårsverk per år. I 2018 var tallet 0,80 publikasjoner per forskerårsverk, mot 0,95 i 2017 og 0,71 i 2016.

I 2018 ble SINTEF tildelt lederskap i et nytt forskningssenter som skal bidra til at norsk sokkel nærmer seg nullutslipp innen 2050. Senteret, som skal hete LowEmission, fikk tilsagn om 120 millioner kroner fra staten. I tillegg vil en rekke oljeselskaper og leverandørbedrifter bidra med finansiering, slik at senteret totalt har en ramme på nær 350 millioner kroner fordelt over åtte år.

Internasjonal posisjon har betydning for en effektiv utnyttelse av forskningsbevilgningene i Norge. SINTEF har gjennom mange år vært klart største norske aktør i EUs forskningsprogrammer. Deltagelse i EUs forskningsarena har stor betydning for utvikling av faglig kvalitet, slik at vi kan ligge i internasjonal forskningsfront innenfor teknologier som IKT, bioteknologi, energi, nanoteknologi og materialvitenskap. Pr. mars 2019 er SINTEF innvilget deltakelse i 166 prosjekter i EUs rammeprogram Horisont 2020, som i sum har gitt tilsagn om støtte fra EU på 116 millioner euro.

Kommersialisering av forskningsresultater

SINTEF styrket sitt kommersialiseringsarbeid i 2018 gjennom etablering av såkornfondet SINTEF Venture V, som skal investere i og utvikle nye bedrifter med utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU.

Fondet har en investeringskapital på 500 millioner kroner, hvorav SINTEFs andel er 110 millioner. European Investment Fund (EIF) bidrar med 155 millioner kroner og en rekke private, norske investorer deltar i fondet.

Ved utgangen av 2018 hadde SINTEF 17 oppstart-bedrifter i sin portefølje, som i løpet av året har blitt tilført til sammen 40 millioner kroner fra SINTEF Venture-fondene. Inkluderes andre investorer og det offentlige virkemiddelapparatet, har disse bedriftene blitt tilført 161 millioner kroner i 2018.

I 2018 ble Zivid AS tildelt Forskningsrådets innovasjonspris og Norwegian Tech Award. Selskapet ble opprettet i 2015, som en spin-off fra SINTEFs forskningsmiljøer. Zivid har utviklet et avansert 3D- kamera som gir syn til roboter, noe som gir helt nye muligheter i industrien.

Medarbeidere

Ved siste årsskifte hadde SINTEF 1.944 ansatte. 56 prosent av forskerne har doktorgrad. Kvinneandelen blant forskere er 30 prosent og 37 prosent blant ledere.

469 medarbeidere (24 prosent) kommer fra i alt 72 land utenfor Norge. For SINTEF gir internasjonale medarbeidere tilgang på verdifull vitenskapelig og kulturell kompetanse. Av land utenom Norge er det flest ansatte fra Tyskland og Frankrike.

Fremtidsutsikter

Samfunnet gjennomgår en omstilling med større kraft og tempo enn noen gang. Digitalisering, automatisering, kunstig intelligens, nye materialer og avansert robotteknologi bidrar sterkt til endringer i alle deler av samfunns- og arbeidsliv. SINTEF har betydelig kompetanse på disse områdene, og gode forutsetninger for å bidra aktivt til vellykket omstilling i næringsliv og offentlig sektor.

Omstilling av samfunnet krever i økende grad flerfaglighet og kunnskap om teknologi. Det som tidligere var adskilte bransjer og sektorer, smelter i økende grad sammen fordi teknologien er felles. Samspillet mellom mennesker, teknologi og sikre samfunn er avgjørende for å utvikle gode løsninger. I 2018 har SINTEF derfor gjort tiltak som skaper sterkere integrering av teknologisk, naturvitenskapelig og samfunnsvitenskapelig forskning.

Klimautfordringen og behovet for å utvikle null-utslipps-samfunnet ble enda klarere ved den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) som ble fremlagt høsten 2018. Det grønne skiftet er en sentral drivkraft for omstilling. SINTEF vil fortsatt satse tungt på klimateknologi, klimatilpasning, fornybar energi, energilagring, energieffektivisering og fangst- og lagring av CO2 (CCS). Vi prioriterer videre forskningsinnsats på disse områdene, og ønsker å trappe opp forskningen knyttet til klimapositive teknologier, som kan bidra til å fjerne klimagasser fra atmosfæren.

Gjennom etableringen av instituttet SINTEF Ocean har SINTEF skapt helhetlig og mer kraftfull tilnærming til havnæringene. Potensialet for økt vekst knyttet til havet de nærmeste ti-årene er betydelig, med stor betydning for norsk verdiskaping og en bærekraftig, global matforsyning. I desember 2018 gjorde regjeringen konseptvalg for Ocean Space Centre, fremtidens kunnskapssenter for havrommet. Det er avgjørende at dette følges opp av myndighetene, slik at Ocean Space Centre kan realiseres så raskt som mulig.

Finansielle hovedtall for SINTEF 2012-2017 (konserntall)

 

Finansielle hovedtall for SINTEF 2012-2017 (konserntall)
*) Resultat i 2015 er oppgitt før effekten av endring i pensjonsordning

Kontaktpersoner