Til hovedinnhold
Norsk English

Flest fisk rømmer på grunn av hull i not

Illustrasjon av årsaker til rømming av fisk
Fire hovedårsaker til rømming av fisk
Hull i nota er den vanligste årsaken til rømming av oppdrettslaks og ørret. Årsaken er ofte at den kommer i kontakt med annet utstyr

Gransking av rømmingshendelser på oppdrettsanlegg kan gjøre det enklere å finne årsakene til at fisken rømmer, og sette inn gode forebyggende tiltak.

I forskningsprosjektet «Kunnskap og metoder for å forebygge rømming» som er finansiert av FHF, har forskerne derfor i samarbeid med bedrifter undersøkt hva som var årsakene til rømming av oppdrettslaks og regnbueørret fra 2010-2018. I gjennomsnitt har 0,05 prosent av fisken i norske merder bitt registrert som rømt i denne perioden. I forbindelse med prosjektet er det opprettet en egen hjemmeside med informasjon «Hindre rømming»

Resultatene viser at hull i not sto for hele 76 prosent av rømt laks og regnbueørret . En av de viktigste årsakene er at nota har kommet i kontakt med bunnring eller lodd ved sterk strøm og håndtering av lodd. I tillegg kommer annet utstyr som kan komme i kontakt med not, for eksempel dødfiskpumpa, som ligger på bunnen og samler opp død fisk i merdene, samt fortøyning, propeller på fartøy, og forskjellig utstyr som lys og kamera.

– Hull i nota oppstår ikke av seg selv, og så lenge den står uforstyrret i sjøen, tåler den både strøm og bølger i havet. Det er derfor viktig å være oppmerksom på alt utstyret den kan komme i kontakt med på anleggene, sier prosjektleder Heidi Moe Føre i SINTEF Ocean.

Fire hovedårsaker til rømming

Hvis oppdretterne oppdager eller får mistanke om at fisk har rømt, så rapporterer de det inn til Fiskeridirektoratet. I perioden 2010-2018 ble det rapportert 514 rømminger, og i 305 av disse tilfellene ble det konkludert med at fisk hadde rømt. For å komme frem til de vanligste årsakene, har forskerne gått gjennom data fra rømningsmeldinger og Fiskeridirektoratets tilsynsrapporter, i tillegg til å intervjue ansatte hos flere bedrifter.

Forskerne har funnet fire hovedårsaker til at fisken rømmer. I tillegg til hull i not, var rundt 16 prosent av rømmingsepisodene forårsaket av at nota havner under vann.

– For at en merd skal holde fasongen sin, så er den avhengig av fortøyningssystemet. Hvis det er uvær og svikt i fortøyning, så kan flytekragen som holder nota oppe falle sammen, og forårsake kollaps, sier Moe Føre.

Ofte sammensatte årsaker til rømming

Ofte er det heller ikke bare en årsak til at fisk rømmer, det er gjerne sammensatt.

– Selv om det er direkte tekniske årsaker til skadene, ser vi at det kan være menneskelige og organisatoriske faktorer som ligger bak disse igjen, sier Moe Føre.

Det kan for eksempel være at anlegget har manglende bemanning og ressurser, arbeidsplanlegging og kommunikasjon mellom ansatte, og vedlikehold av maskiner og utstyr.

– Hull i nota er kanskje forårsaket av at den har vært i kontakt med en kjetting, men det er viktig å undersøke hvorfor den kom i kontakt med den. Det kan for eksempel være en arbeidssituasjon hvor den ansatte ikke hadde informasjonen den trengte, eller at utstyret ikke har vært installert riktig, sier Føre.

Uvær og arbeidsoperasjoner kan forårsake rømming

Særlig under avlusningsoperasjoner og uvær gjelder det å være ekstra oppmerksom. Rundt halvparten av den innrapporterte rømte fisken rømte under disse omstendighetene.

Under uvær vil notveggen ikke stå rett ned som den gjør under rolige forhold, men legge seg på siden. Den kan da bli utsatt for slitasje fra ekstrautstyr i og rundt nota.

– Når det er meldt dårlig vær, er det viktig å være ekstra oppmerksom på utstyret som befinner seg rundt nota siden det er større sjanse for hull. Ansatte på oppdrettsanleggene kan for eksempel gå over og sjekke at alt er riktig installert før en storm, siden de ikke kan oppholde seg på merdene under uværet på grunn av sikkerhet. Det kan gå mange timer eller dager før de har mulighet til å komme seg ut og sjekke merdene, sier Moe Føre.

Det er også større risiko for at fisk rømmer under ulike arbeidsoperasjoner som for eksempel avlusning av laksen.

– Nota kan ha hull uten at fisken svømmer gjennom. Men om fisken blir trengt sammen før en behandling kan dette presse på nota slik at fisken svømmer ut gjennom eventuelle hull, sier Moe.

Samarbeid med bedrifter

Forskerne har samarbeidet med bedrifter, både som diskusjonspartnere og gjennom intervjuer av ansatte på anleggene hvor de har undersøkt årsakene til innrapporterte rømmingsmeldinger. En av disse er Midt-Norsk Havbruk, som holder til i Trøndelag.

– Det er lenge siden vi opplevde rømming av fisk, og det er noe vi vil unngå. Derfor er vi opptatt av å forebygge. Jeg synes det har vært veldig nyttig å delta i prosjektet for å finne ut bakenforliggende årsaker. Det har også vært nyttig å høre andre bedrifters erfaringer og intern granskning, sier marinbiolog Anne Grete Nordalen.

- Vi har alltid vært opptatt av å forebygge, som å kontrollere anlegget før og etter uvær, og prosjektet har satt enda mer fokus på menneskelige faktorer samt at de ansatte får den informasjonen de trenger.

Dette er særlig viktig når de har får nytt utstyr som skal installeres eller når de skal utføre forskjellige arbeidsoperasjoner.

- Da gjennomgår vi en operasjonsplan med de involverte, og alle skal få samme informasjon om vær, vind, status på fisken, og nøtene skal være kontrollerte, sier Nordalen.

Gjennomgang og utføring av sjekklister i forbindelse med for eksempel trenging av nøter og før og etter arbeidsoperasjoner, er også en viktig del av dette.

Visjonen er null rømming

Forsker Heidi Moe Føre tror at det er viktig at anleggene er robuste mot både tekniske og menneskelige feil, og at de jobber systematisk med tiltak i organisatorisk nivå for å redusere risiko for rømming.

– Det rømmer statistisk sett lite fisk, og jeg har inntrykk av at det er god standard på norske oppdrettsanlegg med tanke på at norske anlegg har mye dårlig vær og store mengder fisk. Visjonen er samtidig null rømming, så det er målet en må jobbe mot, sier Moe Føre.

Les mer om prosjektet: https://www.fhf.no/prosjekter/prosjektbasen/901295/

Resultatene kan du finne på nettsiden: www.hindrerømming.no. Her finner du alt fra animasjoner, korte saker om viktige tema, sjekklister, maler for gransking av rømmingshendelser og forskningsrapporter.

Denne saken er publisert med tillatelse av FHF og skrevet av Frøy Katrine Myrhol, FHF.

Kontaktperson