Til hovedinnhold
Norsk English

Ocean Space Centre tilbake i fjorden

Sensorer og instrumenter som måler vann, strøm og utstyr skal plasseres i fjorden i et fullskala laboratorium. Fjordlabben vil ha "hubber" i Trondheim, Hitra/Frøya og Ålesund. Det gir unike muligheter for å teste ny teknologi helt fra tegnebrettet til ferdig design i Ocean Space Centre.

SINTEF og NTNU har nå levert det som kalles en supplerende analyse til Nærings- og fiskeridepartementet. Dette innebærer et revidert konsept for et Ocean Space Centre, fremtidens laboratorie- og kunnskapssenter for havrommet.

Last ned rapporten om Ocean Space Centre

På de første tegningene av Ocean Space Centre, som ble laget for mer enn ti år siden, var det et stort laboratorium med kontorlokaler og besøkssenter ute i Trondheimsfjorden. Det nye fjordlaboratoriet innebærer ikke et flytende bygg, men mye digital infrastruktur i fjorden. Ocean Space Centre vil fremdeles være plassert på Tyholt i Trondheim, men med oppgraderte laboratorier og undervisningsfasiliteter.

Planleggingen av Ocean Space Centre har foregått helt siden 2008, med bred støtte fra myndigheter og næringsliv. Men en ekstern kvalitetssikring i 2017 vurderte at Ocean Space Centre ikke ville bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Derfor ba Nærings- og fiskeridepartementet SINTEF og NTNU om en supplerende analyse for å sikre at Ocean Space Centre blir den løsningen universitet, forskningsmiljø, industri og samfunnet har behov for i de neste 40 årene. Det er denne analysen som nå er levert til departementet.

Utvidet funksjonalitet til lavere pris

Det nye laboratoriekonseptet treffer et bredere marked og flere fagområder, men like viktig er det at kostnadene er vesentlig redusert. Investeringskostnadene for det nye konseptet er 269 millioner kroner lavere enn for alternativet som ble presentert i KVU. Hovedårsaken til dette er at man har klart å redusere arealbruk vesentlig.

Som en del av analysen, har Menon Economics vurdert de samfunnsøkonomiske nyttevirkningene av det nye konseptet, og kommet fram til at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i den foreslåtte løsningen. Menon vurderer at det er sannsynlig at etterspørselen etter forskningstjenester innenfor havromsnæringene vil være stor nok og at det nye konseptet vil gjøre det mulig å ta tilstrekkelig andeler av dette markedet. Det skyldes at fleksibiliteten i løsningen gjør den attraktiv for flere havnæringer.

Fleksibelt og variert laboratorietilbud

I tillegg til fjordlaboratoriet, er det foreslått å flytte en allerede etablert strømningstank fra Hirtshals til Trondheim. Den primære målgruppen for strømningstanken er fiskeri og havbruksnæringen, men strømningstanken kan bli like viktig for nye næringer. – De store laboratoriene er kostbare å bruke og er rettet mot markeder som er godt etablerte. Derfor er vi glade for å kunne utvide Ocean Space Centre med funksjonalitet som blir tilgjengelig også for små og mellomstore bedrifter og for gründermiljø, sier administrerende direktør i SINTEF Ocean, Vegar Johansen.

Selv om det er mulig å gjennomføre laboratorietester billigere i ander deler av verden, er det kompetansemiljøet ved SINTEF og NTNU som gjør Ocean Space Centre unikt. –Vi klarer ikke å fornye kompetansen vår hvis vi ikke får fornyet laboratoriene. Derfor håper vi at regjeringen nå gjør alvor av ambisjonene sine og gir klarsignal for at vi kan komme oss videre sier Johansen.

SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv legger vekt på at dette blir et senter som i større grad enn før vil speile helheten havnæringene, hvor Norge må være verdensledende. –Fremtidens bærekraftige havøkonomi omfatter både havbaserte industrier og marine økosystemer. Dette kan spenne fra fremtidens transportløsninger med nullutslipp og autonome skip til fiskeri, havbruk og utnyttelse av nye arter i havet. Vi er opptatt av å utnytte hele bredden i SINTEF og NTNUs kompetanse. Sammen med næringsliv og andre forskningsmiljøer skal vi bygge et landslag som skal være best i verden innenfor havbasert kunnskap, sier Alexandra Bech Gjørv.

HVA ER NYTT?

I stedet for å ha to havbasseng med ulik funksjonalitet foreslås det å bygge ett nytt havbasseng med enda bedre spesifikasjoner. Dette innebærer at petroleumsnæringen får et bedre tilbud fordi det vil bli mulig å gjøre tester for enda større dyp, med mer realistisk vannstrøm og spesielt god representasjon av bølger.

• Sjøgangsbassenget er redusert noe i størrelse, og enkelte nisjer innen maritim sektor vil ikke få det tilbudet man kunne ønske. Samtidig er det tilført nye funksjoner som større bredde og regulerbar bunn. Det gjør at sjøgangsbassenget blir mer fleksibelt og attraktivt for flere kundegrupper. For eksempel vil det kunne kompensere for noe av den tapte kapasiteten som følge av at det blir ett og ikke to havbasseng.

• Det foreslås et fjordlaboratorium som gjør det mulig å teste teknologi i full skala. Infrastrukturen konsentreres rundt tre hav- og fjordområder (hubber), Trondheimsfjorden, Hitra/Frøya og Ålesund. Disse områdene vil bli instrumentert med sensorer og annen digital infrastruktur. Fjordlaboratoriet vil også tilby funksjonalitet egnet for miljøstudier, og fullskala studier av maritime systemer. Tilbudet i laboratoriene i Ocean Space Centre vil gjennom dette strekke seg lenger ut i innovasjonskjeden.

• Det vurderes i et lengre perspektiv å etablere en strømningstank hvor man kan teste konstruksjoner i en vannstrøm. Dette laboratoriet vil ha sin primæranvendelse innen fiskeri- og havbruksnæringen og gjør Ocean Space Centre tilgjengelig for flere små og mellomstore bedrifter og for nye bedrifter i framvoksende sektorer som blir viktige for norsk næringsliv.

• De andre bygningene og laboratoriene slik de ble foreslått i KVU 2016 består, men ny gjennomgang av arealbehovet reduserer også kostnadene for mange av disse.

• Det er innhentet nye priskalkyler fra underleverandører på flere av utstyrspostene som gir mer reelle estimat på utstyrsinvesteringene sett opp mot KVU 2016.