Til hovedinnhold
Norsk English

Systematisering og visualisering for effektiv virksomhetsstyring

SINTEF Nord er i oppstartsfasen av prosjektet Økt arbeidskraft i nord, i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge. Prosjektet bygger på erfaringer fra pågående prosjekter i SINTEF Nord, samt utfordringer og muligheter for landsdelen skissert blant annet gjennom Agenda Nord-Norge og Indeks Nordland.

Frem mot 2030 vil behovet for arbeidskraft øke betydelig, både i privat og offentlig sektor. Dette gjelder kanskje spesielt for Nord-Norge. Å øke produktiviteten til arbeidsstyrken vil være ett av virkemidlene for å imøtegå denne utfordringen.

Bakgrunn
SINTEF Nord er i ferd med å ferdigstille FARVE-prosjektet Effektive tiltak for redusert sykefravær. Foreløpige funn indikerer at det viktigste tiltaket for reduksjon i fraværet er gode og tydelige ledere som arbeider forebyggende med å få inn gode rutiner gjennom et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø og kultur på arbeidsplassen – å komme fraværet i forkjøpet. I denne typen arbeid trekkes kartlegging av, og god kjennskap til, situasjonen på arbeidsplassen frem som et viktig fundament.

Funnet inspirerte til utviklingen av en demo av et visualiseringsverktøy for systematisering av driftsdata og ytelsesindikatorer for bedre og mer effektiv virksomhetsstyring. Gjennom ordinær virksomhet genereres det store informasjonsmengder fra ulike deler av driften. Disse blir gjerne liggende i ulike kilder, og SINTEF mener det foreligger et stort uutnyttet potensiale i sammenstilling av data fra ulike kilder på en bedre og mer oversiktlig måte, enn hva praksis i mange tilfeller er i dag. Visualiseringsverktøyet  SINTIUM, utviklet av SINTEF, har gitt resonans i møtet med næringslivet og HR. SINTEF mener denne typen visualiseringsverktøy kan brukes inn i lederes virksomhetsstyring, som en "temperaturmåler" inn i virksomheten.

Prosjektet
Økt arbeidskraft i nord arbeider ut i fra forutsetningen om at høy produktivitet over tid henger uløselig sammen med et godt arbeidsmiljø. SINTEF vil gjennom prosjektet bidra med ny kunnskap og nye måter å bruke eksisterende informasjon for beslutningsstøtte inn i virksomhetsstyring på en mer effektiv og brukervennlig måte.

 Demonstrator av SINIUM-verktøyet, anvendt på kommunedata over sykefravær.

Prosjektet er finansiert av Sparebanken 1 Nord-Norge, og er i en tidlig fase hvor SINTEF arbeider med å danne et bredt konsortium med nordnorske bedrifter, innen privat og offentlig sektor. SINTEF vil i prosjektet utforske og videreutvikle potensialet for visualiseringsverktøyet, og er på utkikk etter samarbeidspartnere som engasjerer seg for problemstillinger tilknyttet bærekraftig vekst i nord og som ønsker å få utviklet et slikt verktøy tilpasset egen virksomhet. Hvilken informasjon man ønsker og har behov for inn i verktøyet vil i noen grad være bransje- og bedriftsspesifikt. Det er derfor i SINTEF sin interesse å etablere et samarbeid med partnere i ulike bransjer og bedrifter, for å få utforsket verktøyets potensiale til det fulle.

Prosjektdeltakelsen dekkes av finansieringen fra Sparebank 1 Nord-Norges gavefond. Det stilles kun krav til at samarbeidspartnerne setter av tid til prosjektdeltagelse, hvor intensjonen er at arbeidet med, og deltagelsen i prosjektet, i så stor grad som mulig skal sammenfalle med det HR-arbeidet som allerede gjøres i de respektive fagområdene.

SINTEF mener at dette er en spennende samarbeidsmodell og en unik mulighet for arbeid med å engasjere til og effektivisere arbeidet med produktive og gode arbeidsplasser i nord! 

Kontaktperson