Til hovedinnhold
Norsk English

Stort potensial for taredyrking i Møre og Romsdal

Figuren viser de områdene der det ser ut til å være størst potensial for taredyrking (brunt).
Egnede havområder og god infrastruktur i fylket, gjør Møre og Romsdal egnet for en satsing på dyrking av tare.

Det er havmodellsystemet SINMOD (www.sinmod.com) som er brukt til å undersøke forholdene for taredyrking. Modellsystemet simulerer grunnleggende fysiske og biologiske prosesser i havet. Det inneholder også en vekstmodell for sukkertare, og kan simulere vekst og biomasse for tare ut fra viktige miljøbetingelser som lysforhold, næringssalttilgang, vanntemperatur og -strøm. I prosjektet for Møre og Romsdal er det utarbeidet en indeks basert på modellresultatene som sammenligner det grunnleggende potensialet for dyrking i hele fylket og havområdene utenfor. Denne indeksen sammenstiller simulerte dyrkingsresultater over tre årssykluser og ulike utplantings- og innhøstingstidspunkt. I sum gir dette et "kart" over hvor potensialet for algedyrking virker å være størst.


Makroalger vokser naturlig på bunnen ned til rundt 30 m dyp, men kan dyrkes i overflaten uansett bunndyp. Dette gjør store dyrkingsarealer tilgjengelig. Utenfor kontinentalsokkelen til Møre og Romsdal kan det være mulig å dyrke opp mot 200 tonn tare per hektar per år.

Dyrking i dype områder kan innebære teknologiske utfordringer som oppankring av anlegg og utsett- og innhøsting av biomassen. Dette illustrerer muligheter og behov for kompetanseoverføring fra offshore- og subseaindustrien til akvakultur. En ny industri basert på dyrking av makroalger vil også gi nye arbeidsplasser og muligheter og behov for utdanning på alle nivåer.

Prosjekt: "TAREAL – Utgreiing om potensialet for storskala makroalgedyrking i Møre og Romsdal" på oppdrag fra Møre og Romsdal Fylkeskommune

Kontaktperson