Til hovedinnhold
Norsk English

Samarbeid om Big Data

De grønne feltene viser hvor båttrafikk har vært.
SINTEF og NCMC innhenter data fra fiskeflåten for mer effektiv fangst og bedre bestandsestimering.

Norge råder over 2 millioner kvadratkilometer med hav, og førstehåndsverdien fra norske fiskefartøy var i 2015 17 milliarder kroner. Forvaltning av disse ressursene er en betydelig oppgave og gjøres i dag hovedsakelig basert på noen få dedikerte forskningsfartøy.

Fiskefartøyene er ofte velinstrumenterte, og de dekker store havområder. Likevel blir dataene de i dag samler inn ikke tatt vare på. For å bedre beslutningsgrunnlaget både for forvaltning og utnyttelse av fiskebestandene ønsker en samla næring å utvikle metoder og utstyr for mer effektiv bestandskartlegging og fiskeri.

Det at fiskebestandene har så stor geografisk spredning, påvirker både fiskefartøyenes energibruk og utnyttelse av ressursene. En bedre estimering av utbredelse og vandringsmønsteret i fiskebestandene vil gjøre fangstingen mer effektiv. Det er mange forskningsinitiativ innen temaet, nå går tre av disse prosjektene sammen for å oppnå størst mulig dekning av fartøygrupper og havområder.

DataBio vil utvikle grunnlaget for bruk av data fra fiskefartøy for bestandskartlegging og effektivt fiskeri ved hjelp av Big Data. MarData vil baseres på resultatene fra DataBio. Prosjektet vil ha tilstrekkelig mange fartøy til å gi både fiskefartøy og forvaltning et bedre beslutningsgrunnlag.

SEA ERN OceanIntel vil baseres på eksisterende utstyr ombord og være leverandøruavhengig ved innsamling av fiskeridata, målsetningen er å ha med alle fartøy over 11 meter for å dekke alt. Til sammen vil disse tre prosjektene dekke alle norske fartøygrupper og deres fangstområder. Prosjektene vil også søke å utplassere utstyr på andre typer kommersielle fartøy, som ferger, offshore eller fraktefartøy. All data skal behandles som sensitiv informasjon, og eies av fiskeren.

• DataBio er et EU prosjekt (2017 – 2020). Fiskeridelen ledes av SINTEF og med deltakelse av 4 ringnotrederier, Sildesalgslaget og AZTI.
• MarData (søkt Norges Forskningsråd) er en sammenslutning av rederi (ca. 23 fartøyer) innen Trål og Pelagisk sammen med flere utstyrsleverandører, SINTEF, NTNU, AZTI og BarentsWatch.
• SEA ERN OceanIntel (søkt Innovasjon Norge) er et prosjekt som vil dra veksler på fartøyene i MARDATA med et tillegg på 15 – 20 andre ringnotfartøy og med deltakelse av NCMC, NTNU, SINTEF, GCE Blue Maritime og Høgskulen i Volda.

Kontaktperson