Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF fikk driftsresultat på 106 millioner kroner i 2014

SINTEF fikk et driftsresultat på 106 millioner kroner i 2014, og resultat før skatt på 143 millioner kroner. Flere engangseffekter påvirker resultatet i positiv retning, men resultatet fra den ordinære driften er for svakt.

Brutto driftsinntekter ble 2936 millioner kroner, mot 2942 millioner kroner året før. Driftsresultatet ble 106 millioner kroner, sammenlignet med 71 millioner kroner i 2013. Resultat før skatt var 143 millioner kroner, mot 103 millioner kroner i 2013.

Engangseffekter påvirker resultatet

Flere engangseffekter påvirker resultatet. Samlet bidro disse til å trekke det økonomiske resultatet opp. Endring av pensjonsordninger gir en engangs kostnadsreduksjon uten kontanteffekt på omkring 100 millioner kroner, mens salg av selskapet eDrilling Systems gir 12 millioner kroner i driftsinntekt og 9 millioner kroner i finansinntekt.

Det er foretatt en avsetning på 40 millioner kroner for EU-prosjekter, knyttet til uavklarte forhold for kostnadsdekning i EUs 7.rammeprogram. Videre er det gjort en avsetning på 30 millioner kroner for avvikling av SINTEFs forskningsstiftelse i Brasil.

Stolt av arbeidet ansattes arbeid

- Jeg er stolt av arbeidet som legges ned av ansatte og av faglige resultater som oppnås. Men vi er ikke fornøyd med SINTEFs økonomiske resultat i 2014. Underliggende inntjening er for svak i flere av instituttene, og vi må ha tydelig fokus på god drift. Det blir særlig viktig i en tid med utfordringer for norsk næringsliv, sier konsernsjef Unni Steinsmo.

SINTEFs driftsmargin ble 4,1 prosent. Målet er minimum 5 prosent over tid.

Store investeringer i laboratorier og utstyr

Ingen eiere kan ta utbytte fra SINTEF. Overskuddet fra virksomheten investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr, laboratorier og utvikling av ny kunnskap.

Det ble investert 172 millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og andre driftsmidler. Den største investeringen i 2014 er 80 millioner kroner knyttet til SINTEF Energi sitt nye elkraftlaboratorium på Blaklia i Trondheim. Dette laboratoriet har en total investeringsramme på 160 millioner kroner, og står ferdig i september 2015.

Siden 2007 har SINTEF investert omkring 1 milliard kroner i laboratorier, kontorer og utstyr.

Svakere inntjening og store investeringer har gitt negativ kontantstrøm de to siste årene. Dette innebærer at Stiftelsen SINTEF må styrke likviditeten i 2015.

Finansielle hovedtall for SINTEF 2010-2014
(konserntall)

Millioner kroner 2010 2011 2012 2013 2014
           
Resultat          
Brutto driftsinntekter 2813 2789 2966 2942 2936
Netto driftsinntekter 2325 2333 2487 2517 2561
Driftsresultat 139 98 99 71 106
Resultat før skatt 170 142 132 103 143
Investeringer 83 88 154 135 172
Driftsmargin % 6,0 4,2 4,0 2,8 4,1

  

Internasjonal omsetning

SINTEF arbeidet i 2014 med 5266 oppdrag for 3580 små- og store kunder. Av brutto driftsinntekter kom 49 prosent direkte fra oppdrag for norsk næringsliv.

17 prosent av SINTEFs driftsinntekter kom fra internasjonale oppdrag, med fakturaadresse utenfor Norge. Reelt er mer enn halvparten av SINTEFs inntekter knyttet til oppdrag med internasjonal konkurranse. Internasjonal omsetning var 504 millioner kroner, det samme som i 2013. I 2014 hadde SINTEF kunder i 63 land i alle verdensdeler.

EU-prosjekter utgjør omtrent halvparten av internasjonal omsetning. SINTEF er den klart største norske deltaker i EUs forskningsprogrammer.

EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling ble avsluttet i 2013, men forskning i enkelte av prosjekter skal pågå helt til 2018. I EUs 7. rammeprogram fikk SINTEF innvilget deltakelse i 254 prosjekter, hvorav 55 som koordinator. I sum er det gitt tilsagn om støtte fra EU på 149 millioner Euro i rammeprogrammets periode 2007-2013. Det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til godkjenning av timepriser for EUs 7. rammeprogram.

I statsbudsjettet for 2015 ble det positiv avklaring på rammebetingelser for deltakelse i EUs nye rammeprogram, Horisont 2020. SINTEF satser sterkt på deltakelse i Horisont 2020, og det er allerede nå klart at SINTEF får koordineringen for flere store prosjekter med rammer i størrelse 40-50 millioner kroner.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Null fraværsskader ble en milepæl for SINTEF i 2014. Det gir en H1-verdi (antall fraværsskader per million arbeidede timer) på 0, mot 1,1 i 2012. Sykefraværet var 3,9 prosent, samme nivå som i 2012 og 2013. SINTEF har ikke hatt uhell som har ført til skader på ytre miljø i 2014.

Medarbeidere og rekruttering

Ved siste årsskifte hadde SINTEF 2082 ansatte. 53 prosent av forskerne har doktorgrad, en økning fra 40 prosent siden 2005. Andelen kvinnelige forskere har i samme periode økt fra 22 prosent til 27 prosent.

398 medarbeidere (21 prosent) kommer fra i alt 73 land utenfor Norge. Internasjonal rekruttering bidrar til å skaffe høyt kvalifisert arbeidskraft til Norge. For SINTEF gir internasjonale medarbeidere tilgang på verdifull vitenskapelig og kulturell kompetanse.

Sterke faglige resultater

SINTEF har gjennomgående sterke faglige resultater, og gode tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere og kunder.

En viktig begivenhet i 2014 var Norges forskningsråds opprettelse av nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Sentrene vil utløse langsiktig næringsrettet forskning for 3 milliarder kroner de neste åtte årene. SINTEF deltar i ni av i alt 17 nye sentre.

Kontaktperson