Til hovedinnhold
Norsk English

Ny hovedstrategi for Forskningsrådet

Portrett av Unni Steinsmo
- Forskningsrådets nye hovedstrategi legger økt vekt på forskningens samfunnsrolle og anvendelse for å skape et bærekraftig samfunn med innovasjonskraft og bærekraftige løsninger. Målene er gode, og det er god sammenheng mellom strategien og regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. SINTEF skal være en viktig bidragsyter for å gjennomføre strategien, sier Unni Steinsmo.
Styret i Norges forskningsråd har vedtatt en ny hovedstrategi. SINTEF mener strategien er god og viktig.

Strategien gir overordnede føringer for Forskningsrådet fram til 2020, og tar utgangspunkt i to av samfunnets største utfordringer: Behovet for nye, bærekraftige løsninger og økt evne innovasjon i næringsliv og i offentlig sektor.

‒ Strategien peker enda tydeligere enn før på hvor viktig forskning og innovasjon er for samfunnsutviklingen, sier Forskningsrådets styreleder Henrik O. Madsen i en pressemelding.

‒ Tidligere strategier har lagt større vekt på forskningen som et mål i seg selv. Det er et stående oppdrag og sentralt i all forskningspolitikk. Vi må alltid gi rom for den forskningen som springer ut av ren nysgjerrighet og ikke er et ønske om å løse bestemte problemer.

‒ Men det er samtidig viktig at vi har fått en strategi som understreker tydeligere enn før hvor avgjørende god forskning og innovasjon vil være i den omstillingsprosessen norsk økonomi må gjennom de nærmeste tiårene, sier Madsen.

Bærekraft i sentrum

Bærekraft står i sentrum. - Bærekraftsbegrepet må da forstås i vid forstand, så det ikke bare omfatter miljø og klima, men også sosiale, økonomiske og globale forhold som mattrygghet, helse og fattigdomsproblematikk, sier Madsen.

Det er følgende seks mål i strategien:

  • Grensesprengende forskning og nyskaping
  • Bærekraftige løsninger i samfunn og næringsliv
  • Forskningsorientert og innovativt næringsliv
  • Offentlig sektor tar initiativ til og bruker forskning i fornyelsesarbeidet
  • Internasjonalt samarbeid og EU-deltakelse
  • Forskningsråd for helhet og fornyelse

‒ For å kunne bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn, trenger vi mer grensesprengende forskning. Vi trenger forskning som utvider rammene for hva vi trodde var mulig, og vi trenger forskere som sprenger grenser mellom fagene, sier Arvid Hallén, administrerende direktør for Norges forskningsråd.

‒ Med denne strategien i hånda skal vi jobbe for å skape flere verdensledende forskningsmiljøer. Vi skal også legge grunnlaget for en enda sterkere innovasjonskultur gjennom tettere samarbeid mellom forskningsmiljøer og et næringsliv som satser på forskning og utvikling. Vi må jobbe for at ny kunnskap og ny teknologi tas i bruk i bedrifter og i resten av samfunnet slik at Norge og verden blir mer bærekraftig, sier Hallén.

SINTEF: En god og viktig strategi

SINTEF er blant de institusjonene som har gitt innspill til strategien gjennom en høringsuttalelse. Konsernsjef Unni Steinsmo sier at Forskningsrådet har vedtatt en god og viktig strategi, som også gir klare føringer for SINTEF.

-Forskningsrådets nye hovedstrategi legger økt vekt på forskningens samfunnsrolle og anvendelse for å skape et bærekraftig samfunn med innovasjonskraft og bærekraftige løsninger. Målene er gode, og det er god sammenheng mellom strategien og regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. SINTEF skal være en viktig bidragsyter for å gjennomføre strategien, sier Unni Steinsmo.