Til hovedinnhold
Norsk English

Hvordan påvirker lokaliteter hverandre?

Som de første i verden har SINTEF simulert strøm, hydrografi og smittespredning for havbruksanleggene i kystområdet mellom Stad og Malangen. Nærmere 600 lokaliteter har vært med i prosjektet og gir nå havbruksnæringen større kunnskap i å forstå smitterisikoen fra en lokalitet til en annen.

Kunnskap om fysiske forhold og hvordan smitte spres mellom lokaliteter med vannmassene er en viktig forutsetning for en bærekraftig oppdrettsnæring. Deler av kunnskapsgrunnlaget kommer fra å gjennomføre observasjoner og målinger. Dette er ofte punktmålinger som er utført i begrensede perioder. For å få et mer helhetlig bilde av strømmen og smitteveier tok næringen initiativ til å få gjennomført simuleringer med høyoppløste kystmodeller. Nå kan oppdretterne følge med på strømforholdene ved sin lokalitet på web.

Les mer på www.sinmod.no

Modellering langs kysten

Det første prosjektet ble gjennomført i 2010 for Midt-Norge i tett samarbeid med Midtnorsk havbrukslag og med tilleggsfinansiering fra de involverte fylkeskommunene. Prosjektet ble videreutviklet for Nordland etter samme modell. Gjennom dette prosjektet ble det utviklet en forbedret web-portal som gir deltagere i prosjektet tilgang til et stort arkiv med informasjon om strøm og hydrografi (saltholdighet og temperaturfordeling). Det ble også utviklet en løsning slik at brukeren kan studere smittespredning av lakselus og virus mellom oppdrettslokaliteter, og hvordan denne varierer gjennom året. Prosjektene i Midt-Norge og Sør-Troms er nå oppdatert og tilgjengelig via portalen.

Strømmene i havet

Kyststrømmen varierer gjennom året og representerer de fysiske betingelsene for en havbrukslokalitet. Den er ofte sterkest om høsten når elvene har økt sin vannføring. Det er flere faktorer som bestemmer strømforholdene ved de ulike lokalitetene. Lokal topografi er viktig og tidevann har stor betydning for enkelte lokaliteter. Noen områder har stor påvirkning av elvevann, mens i andre områder har variasjoner i kyststrømmen stor betydning. Vinddrevet strøm er også viktig.

Resultater på web

Detaljerte resultater er lagt ut for å kunne få mer informasjon om de fysiske forholdene for hver av de påmeldte lokalitetene. Totalt er 581 lokaliteter med, og en database med ca. 76000 ulike figurer er gjort tilgjengelig via web. Dette gir den enkelte oppdretter mulighet til å hente informasjon relevant for sine lokaliteter, for eksempel strømstatistikk, kart med månedlige gjennomsnitt av strømfart, maksimum strømfart, temperatur, saltholdighet og strømroser. Vertikale profiler av strømfart, strømfartens varians, temperatur og saltholdighet er presentert som månedlige gjennomsnitt. Smittenettverk for lus og virus er lagt ut for hver lokalitet. Nettverket beskriver risikoen for smitte fra/til lokaliteter og er månedlig inndelt for å vise variasjonen med årstidene. En tabell viser tallene for prosentvis kontakt mellom lokaliteter og et kart viser informasjonen grafisk. En kan velge mellom å se på hvor smittestoff går fra den valgte lokaliteten, eller hvilke andre lokaliteter som påvirker denne.

Usikkerheter og utvikling

Alle slike modeller har noen usikkerheter knyttet til seg. Kvaliteten til resultatene avhenger blant annet av kvaliteten til inngangsdata som lokal topografi, ferskvannsavrenning og atmosfæriske drivkrefter. Et viktig fokus i det videre arbeidet med å kartlegge de fysiske forhold vil være å få bedre mål på modellenes usikkerhet, samt å utvikle forbedrede modeller. Den erfaringen brukere får fra de resultatene som er tilgjengelig er verdifull i denne sammenheng. Det arbeides også videre med modeller med enda høyere oppløsning for å simulere sedimentering på bunnen under oppdrettsanlegg.

Last ned hele artikkelen ved å trykke på bildet over.

Kontaktperson