Til hovedinnhold
Norsk English

Kommunene får hjelp før valg av GPS

Hovedhensikten med de nye verktøyene er å skape refleksjon og høyne bevisstheten rundt viktige aspekt man bør vurdere før anskaffelse og anvendelse av GPS-teknologi til demente. Foto: Henning Tunsli.
Kommuner og institusjoner får nå hjelp til å foreta riktig valg av teknologi til personer med demens. De støttes også i hvordan velferdsteknologi kan løse andre behov hos brukerne.

Av Åse Dragland

Stadig flere kommuner går til anskaffelse av GPS-teknologi. Teknologien skal øke trygghet og sikkerhet til personer med demens i forbindelse med aktiviteter og ferdsel utendørs.

Men det finnes en rekke GPS-baserte lokaliseringsløsninger i markedet, og det kan være vanskelig for en kommune å vurdere hvilke løsninger som egner seg for egne behov.


Refleksjon og bevissthet før valget tas
I prosjektet Trygge spor er det derfor utviklet et skjema for å vurdere lokaliseringsteknologi.

Primærmålgruppene er kommuner og institusjoner som tilbyr tjenester til personer med demens. Pårørende og andre privatpersoner kan også ha nytte av skjemaet.

Skjemaet er ment som et støtteverktøy i vurderingen, og innholdet er basert på praktisk erfaring med GPS-teknologi fra flere kommuner
.
-Hovedhensikten er å skape refleksjon og høyne bevisstheten rundt viktige aspekt man bør vurdere før anskaffelse og anvendelse av GPS-teknologi til demente, sier prosjektleder Dag Ausen ved SINTEF IKT.

Han forteller at skjemaet er ment å være et "levende" dokument som vil bli oppdatert ut fra erfaringer ved bruk, generelle innspill og teknologisk utvikling.

Hvor kan velferdsteknologi hjelpe oss?
Kommunene har også behov for å finne ut hvordan velferdsteknologi kan bidra til å løse ulike behov hos ulike brukere. Hvilken teknologi kan eventuelt bidra til økt trygghet, mestring og sosial kontakt.

Finnes det egnede teknologiske løsninger som kan avhjelpe behovene for å varsle eller forebygge farlige situasjoner  - eller bidra til å opprettholde fysisk aktivitet og sosial kontakt?

For å kunne svare på dette, er det viktig å avdekke behov og ressurser hos hver enkelt bruker
Verktøy for å kartlegge brukerbehov er også utviklet for dette formålet.

Det skal hjelpe kommunene å avdekke behov og ressurser. Slik får de dannet seg et helhetlig bilde av hver enkelt brukers funksjonsnivå, og kan knytte behov opp mot aktuelle velferdsteknologiske løsninger. I etterkant blir dette også retningsgivende for oppfølging av bruker.

Se verktøyet
Skjema for vurdering av lokaliseringsteknologi brukt i kommunal helsetjeneste

FAKTA:Skjemaet er leveranse inn mot Nasjonalt program for implementering av velferdsteknologi i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene (Velferdsteknologiprogrammet) i regi av Helsedirektoratet og KS. SINTEF er sentral FoU-partner for ca. halvparten av kommunene som deltar.