Til hovedinnhold
Norsk English

Hvorfor styrter helikoptre?

Safetec-studien viser at en dødsulykke med ambulansehelikopter må forventes å inntreffe hvert 20. år. For innenlands helikoptertrafikk sett under ett, må en forvente en dødsulykke så ofte som hvert andre år, ifølge rapporten. Foto: Øyvind Nordahl Næss
Helikoptertrafikken innenlands har dystre ulykkestall. Det har ikke offshoreflyvningene. Hvorfor er det slik?

14. januar i år skjedde det igjen. En ny fatal ulykke helikopterulykke i fastlands-Norge. Mens helikoptertrafikken i Nordsjøen har gode sikkerhetsresultater å vise til, er det motsatte tilfelle for innenlandstrafikken.

En fersk studie viser, tragisk nok, at nye helikopterulykker på land må forventes om ikke altfor lenge. Men den samme studien viser også hvordan sannsynligheten for slike krasj kan reduseres. I Norge har vi både innenlands helikoptertrafikk og helikoptertransport til og fra installasjonene på sokkelen.

I 20 år har SINTEF gjort en serie risikoanalyser av offshore-flygningene. Myndigheter og operatører har brukt funnene til å gjøre denne transporten tryggere. I kjølvannet av dette har det norske konsulentselskapet Safetec kartlagt risiko-forholdene for landbaserte helikopteroperasjoner. Siden 2000 har det vært ti dødsulykker ved innenlands helikoptertransport i Norge. Den siste inntraff 14. januar i år, da et ambulansehelikopter styrtet etter å ha truffet umerkede kraftledninger nær landingsstedet. To personer omkom, og en ble hardt skadd. Paradoksalt nok skjedde denne ulykken i den delen av innenlandstransporten der risikoen anses som lavest.

 

Hvert 20. år

Safetec-studien viser at en dødsulykke med ambulansehelikopter må forventes å inntreffe hvert 20. år. For innenlands helikoptertrafikk sett under ett, må en forvente en dødsulykke så ofte som hvert andre år, ifølge rapporten. Den ordinære helikoptertrafikken drar med andre ord risikonivået kraftig i været. Hvorfor er det slik? Den nevnte rapporten påviser at bransjen har store utfordringer innenfor områder som opplæring, trening, operativ støtte, arbeidsbetingelser, navigasjonsutstyr og regelverk. I tillegg befinner helikopterselskapene seg i et marked preget av dårlig lønnsomhet. De har også kunder som generelt sett har lav kompetanse på helikoptersikkerhet.

Helikoptertrafikken innenlands har på mange måter vært en ”glemt” del av luftfarten, som ellers har vært en foregangsnæring med tanke på sikkerhet. Safetec-studien peker på en rekke tiltak som vil forbedre sikkerhetsnivået i næringen. Blant disse er styrket tilsynsaktivitet, bedre regelverk, profesjonalisering av kundene, dreining av anbudskriterier fra pris til sikkerhet, strengere krav til sertifikat og driftstillatelser, samt felles bransjestandard for opplæring. I tillegg kommer merking av kraftledninger og andre hindre. I sine studier av helikoptertransportene til og fra sokkelen, har SINTEF sirklet inn de områdene der sikkerhetstiltak gir størst effekt for offshore-flyvninger. Dette har vært tiltak knyttet til teknisk tilstand, kommunikasjon og samhandling, samt ledelse og styring.

 

Høyt sikkerhetsnivå

Anbefalingene har resultert i et svært høyt sikkerhetsnivå innen offshore helikoptertransport. I perioden 2005‐2011 inntraff dødsulykker ti ganger hyppigere i passasjertransporten innenlands enn ved passasjertransporten offshore. Problemene som det må tas tak i ved innenriks helikoptertrafikk er av en annen art enn de som har stått i fokus ved offshore-transportene. Kundene i innenlandsmarkedet har ikke bare lavere kompetanse på sikkerhet, men også mer fokus på pris enn offshorekundene. Relativt sett er innenlandsmarkedet lite. Mange av selskapene er derfor små og har få ressurser å spille på i sikkerhetsarbeidet.

Vi mener det er på tide å gjøre et løft i sikkerhetsarbeidet i innenlands helikoptertransport. I stedet for å løse enkeltproblemer i etterkant av ulykkene, må oppmerksomheten rettes mot risikonivået og sikkerhetsarbeidet i næringen som helhet. Kunnskapen er allerede tilgjengelig i form av rapporter. Vi skylder ofrene fra de mange ulykkene å bruke denne kunnskapen for det den er verdt.

Kontakt

Stian Antonsen, avd. Sikkerhet

Innlegget sto første gang i Dagens Næringsliv fredag 30.05.14, og er skrevet av Stian Antonsen, forskningssjef i avd. Sikkerhet og Rolf Johan Bye, senior sikkerhetsrådgiver i Safetec.