Til hovedinnhold
Norsk English

Analyseverktøy for kraftsystemet ga forskningspris

Sintefs pris for fremragende forskning 2014
Bjørn Gustavsen med prisen. Foto: Thor Nielsen.
SINTEFs pris for fremragende forskning 2013 er tildelt forsker Bjørn Gustavsen ved SINTEF Energi. Han får prisen for arbeidet sitt med høyfrekvensmodellering av elkraftkomponenter.

Kraftsystemet vårt utsettes daglig for forstyrrelser som følge av bryterkoblinger, feilsituasjoner og lynnedslag. Slike forstyrrelser fører til at det opptrer forbigående (transiente) spenningsforløp I nettet. Disse overspenningene blir en ekstra påkjenning på isolasjonssystemene på elkraftkomponentene - noe som kan medføre havari.  

Det er derfor behov for gode modelleringsverktøy slik at spenningspåkjenningene kan forutsies, og siden overspenningene kan ha frekvenskomponenter fra 50 Hz opp til 1 MHz, stilles det store krav til modelleringsverktøyet.

Modeller brukt i flere anvendelser

Bjørn Gustavsen ved SINTEF Energi, har brukt mesteparten av sin arbeidstid og vitenskapelige produksjon til å utvikle regnemodeller som kan simulere forløp som dette, og dermed forutsi påkjenningene med større nøyaktighet enn tidligere.

Han har utviklet matematiske modeller og mer effektive beregningsmåter som brukes i dag i analyser innenfor elkraftsystemer, høyhastighetselektronikk og en rekke andre fagfelt.
Spesielt viktig er utviklingen av "vector fitting" - en teknikk som på nøyaktig og effektivt vis, tillater modellering direkte fra en gitt frekvensrespons.

Gustavsen har også bidratt sterkt til å utvikle mer nøyaktige vandrebølgemodeller for luftledninger og kabler, samt bredbåndsmodellering av transformatorer via målte frekvenskarakteristikker.

For disse arbeidene er han er nylig utnevnt til "IEEE Fellow"  av den prestisjetunge organisasjonen IEEE.

I innstillingen sin skriver komiteen:

Komitéen har besluttet at prisen for 2013 tildeles Bjørn Gustavsen (SINTEF Energi) for hans bidrag til utvikling av frekvensavhengige modelleringsteknikker.

Og juryen skriver i sin begrunnelse:

Driftssikkerheten i kraftsystemet er svært avhengig av systemets transiente respons på forstyrrelser (feilsituasjoner, bryterkoblinger, lyn).
En spesielt krevende utfordring i modellering av komponenter for studier av transient respons er representasjonen av frekvensavhengige effekter.

Gustavsens arbeid representerer en vesentlig del av en 20-årig vitenskapelig produksjon som har hatt en sterk og varig innflytelse innenfor frekvensavhengige modelleringsteknikker. Det er første gangen at prisen tildeles en forsker ved SINTEF Energi.

Åse Dragland