Til hovedinnhold
Norsk English

Statsbudsjettet 2014: Ocean Space Centre neste fase får 15 millioner kroner

Mandag 14.oktober la regjeringen Stoltenberg fram sitt statsbudsjett for 2014. En gjennomgang av budsjettet viser at signalene som ble gitt til media i september om at det ligger midler inne til neste fase er fulgt opp i praktisk politikk.

I Nærings- og handelsdepartementets budsjettproposisjon heter det at:
"Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til videre utredning av Ocean Space Centre. Målet er at senteret skal bli et internasjonalt kunnskapsnav innen havromsteknologi".

Dette er første gang siden 2008 at prosjektet får en større bevilgning fra statlige myndigheter, og dette er å anse som en reell milepæl. Sammenliknet med 2008 er bevilgningen i 2014-budsjettet betydelig større, og helt avgjørende for å sikre videre utredning fram mot den krevende og arbeidsintensive fasen som er kjent som Kvalitetssikring 2 (KS2). Det er også interessant å se at regjeringen Stoltenberg har ambisjon om at OSC skal bli "et internasjonalt kunnskapsnav innen havromsteknologi", som er helt i tråd med prosjektets ambisjoner.

Siden regjeringen går av denne uka og erstattes av regjeringen Solberg, vil den avtroppende regjeringens statsbudsjett bli gjennomgått av de nye regjeringspartiene som i løpet av tre uker vil legge fram en såkalt "tilleggsproposisjon", der Høyre og FrP vil gjøre endringer. Det vil være snakk om såvel økonomiske påplusninger som innsparinger, der den nye regjeringen vil sette preg på statsbudsjettet for neste år. Det vil jobbes aktivt for å sikre at bevilgningen til Ocean Space Centre-utredningen blir stående, og om mulig økes for å sikre framdriften i henhold til planene. Neste korsvei i forhold til politiske prosesser av denne typen vil være "revidert nasjonalbudsjett" som regjeringen Solberg legger fram i mai. Da vil regjeringen kunne gjøre ytterligere endringer, gjennom den såkalte proposisjonen om «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet», som inneholder regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for det inneværende året.

MARINTEKs administrerende direktør, Oddvar Eide sier i en kommentar at "Den foreslåtte øremerkede bevilgningen over statsbudsjettet 2014 er svært viktig for arbeidet med å realisere Ocean Space Centre. Vi i fagmiljøene opplever dette som en reell milepæl i arbeidet som nå har pågått siden 2005. Dette er den hittil største offentlige bevilgningen til prosjektet, og sikrer oppstart av neste fase i utredningsarbeidet fram mot "Kvalitetssikring 2" (KS2). Vi vil jobbe målrettet videre for å nå målet om at fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi blir etablert så snart som mulig. Med basis i hva Høyre og FrP i Stortinget gikk sammen om i en merknad til Forskningsmeldingen i juni i år, håper og tror vi at regjeringen Solberg vil følge opp bevilgningen i sitt budsjett, og gjerne følger opp med ytterligere midler for å sikre optimal framdrift.".

Les mer ved å søke med ordene "Ocean Space Centre" i søkefeltet på NHDs budsjettside.