Til hovedinnhold
Norsk English

Menneskelige faktorer ved rømming

For å nå næringens nullvisjon for rømming av fisk, har det de siste årene blitt utformet en rekke tekniske krav, standarder og forskrifter. Det er allikevel slik at en rekke av ulykkene som har endt med rømt fisk skyldes menneskelige faktorer og derfor har Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond tatt initiativ til at forskere skal se på årsaker til dette, og utforme systemer som minimerer risiko for feil.

Årsaken til rømming er ofte sammensatt og skyldes en kombinasjon av flere forhold. Menneskelige faktorer, er en av de hyppigst oppgitte årsakene til ulykker som fører til rømming, men det er behov for en nyansering av denne årsaksbeskrivelsen.

Kartlegging av årsaksforhold
Ved tidligere kartlegging av årsakene til rømming, har man ikke fokusert på de bakenforliggende årsakene til hendelsene. Derfor ønsker forskere nå å kartlegge i hvilken grad feil bruk, eller brudd på prosedyrer, er medvirkende årsak til disse hendelsene. Ulykkene skal vurderes i forhold til alle de premisser som ligger til grunn for valg, både samspill, organisering, rammebetingelser og teknologi. Forskerne skal blant annet gå gjennom tidligere rapporter og gjøre dybdeintervjuer for å få innsikt i menneskets rolle i hendelsesforløpet.

–Selv om vi skal se på de menneskelige faktorene er det viktig å presisere at vi ikke skal finne skyldige, men identifisere årsaker og gjøre kartlegging for å hindre at lignende feil ikke blir gjort igjen, sier prosjektleder Helene Moe.  –Ved å fokusere på menneskefaktoren, vil vi forhåpentligvis bidra til økt sikkerhet i arbeidshverdagen på anleggene. Hun forsikrer om at all informasjon som blir hentet i prosjektet blir behandlet etter de strengeste fortrolighetsregler.

Samarbeid og deling
Funnene i prosjektet skal fortløpende presenteres i arbeidsmøter og på workshoper nasjonalt og internasjonalt for å komme fram til en felles forståelse og kvalitetssikre de tiltakene som blir foreslått. –Ved å gå gjennom funn fra våre undersøkelser med interessenter fra næringa vil vi få viktige tilbakemeldinger underveis, forteller Moe.

Intervjuobjekter ønskes
Flere oppdrettsselskaper er med i prosjektet og bidrar med å gi tilgang til rapporter fa rømmingshendelser. Forskerne skal gjennomføre flere intervjuer med ansatte i disse selskapene, men ønsker også å komme i kontakt med andre som vil dele historier og erfaringer fra ulykker og nestenulykker. –Vi har et godt samarbeid med næringsaktørene i prosjektet, men håper at de som sitter på historier de mener kan være viktige å lære av tar kontakt med oss, avslutter Helene Moe.

Kontakt

Ansattinfo mangler