Til hovedinnhold
Norsk English

Store marine muligheter i Nord-Norge

Rike naturressurser gir muligheter i Nord-Norge
Potensialet for utvikling av de marine næringene i Nord-Norge vurderes som stort i følge en ny SINTEF rapport. Rike naturressurser som tilgangen på fisk i noen av verdens mest produktive havområder og store egnede arealer for havbruk og dyrking av marine organismer, kan gi landsdelen store inntekter.

Den eksisterende fiskeri- og havbruksnæringen og en biomarin industri i utvikling danner et godt utgangspunkt for videre utvikling og verdiskaping. Rapporten som er skrevet av SINTEF, Norut og Havforskningsinstituttet, peker på muligheter for vekst i marin næring, utfordringer og flaskehalser for fremtidig vekst, og virkemidler og tiltak for å kunne realisere veksten.

Rapporten gir en beskrivelse av potensialet i henholdsvis 2030, 2050 og 2100 med to ulike forløp:

1)      Mulig utvikling dersom dagens rammevilkår fortsetter, "Dagens fortsetter"

2)      Mulig utvikling gitt optimale rammer ved at alle virkemidler / tiltak legges til rette og trender og drivkrefter blir gunstige, kalt "Alt legges til rette"

Potensialet som presenteres belyses i første rekke med omsetningsverdi og verdiskaping, samt at sysselsetting kommenteres. Verdiene må ses på som et mulighetsrom for utvikling og verdiskaping.

Graf med vekstpotensialet

Mulig utvikling i omsetning for de marine næringene i Nord-Norge frem mot 2050. Målt i millioner 2011-kr (Kilde: SINTEF)

Videre vekstmuligheter finnes særlig innen laks- og ørret produksjon, biomarin industri og i leverandørindustrien. Nye marine næringer gir også svært interessante muligheter, men det kan ligge litt lengre frem i tid før potensialet kan tas ut.

Det er imidlertid forhold som kan forsinke og/eller hindre muligheten til å ta ut potensialet. Rapporten presenterer viktige drivkrefter, trender og flaskehalser, og ikke minst virkemidler for å få til økt verdiskapning i alle deler av de marine næringene i Nord-Norge.

Viktige betraktninger å ha med seg er :

  • De marine næringene utnytter fornybare ressurser og er for evigheten
  • Potensialet for verdiskaping og aktivitet er så stort at de marine næringene vil kunne bidra sterkt til å utvikle bosetning og næringsliv i Nord-Norge
  • En slik utvikling kommer ikke av seg selv – en betydelig innsats må til – og prioritering
  • Innsatsen må komme både fra det offentlige og fra private aktører

Rapporten er en av flere faglige utredninger i "Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i nord". Målet med kunnskapsinnhentingen er å synliggjøre mulighetene for økt bærekraftig verdiskaping i en ressursrik region og tegne et kunnskapsbasert fremtidsbilde av Nord-Norge frem mot 2030 og 2050.

Kunnskapsinnhentingen skal bidra til å gi et bedre beslutningsgrunnlag for de veivalg og som kan tas og vise hvilke virkemidler og tiltak som kan påvirke utviklingen og bidra til å utløse landsdelens verdiskapingspotensial.