Til hovedinnhold
Norsk English

Lite ambisiøs forskningsmelding fra regjeringen

-Forskning og utvikling er helt nødvendig for å styrke konkurranseevnen til næringslivet i høykostlandet Norge. Meldingen peker på dette, men er vag når det gjelder konkrete tiltak for å øke næringslivets forskningsinnsats, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo.
-Regjeringens forskningsmelding inneholder positive elementer, men den er vag og lite forpliktende, mener SINTEF.

Regjeringens stortingsmelding om forskning ”Lange linjer – kunnskap gir muligheter” ble lagt fram 8.mars. SINTEF mener meldingen har få konkrete og tiltak, særlig knyttet til næringsrettet forskning. 

-Forskning og utvikling er helt nødvendig for å styrke konkurranseevnen til næringslivet i høykostlandet Norge. Meldingen peker på dette, men er vag når det gjelder konkrete tiltak for å øke næringslivets forskningsinnsats, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo. 

Hun framhever SkatteFUNN og Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) som sentrale ordninger som stimulerer til forskning i bedriftene. Stortingsmeldingen peker også på dette, men gir ingen indikasjoner på at rammene skal økes.

Meldingen gjentar at regjeringen har et langsiktig mål om en samlet forskningsinnsats på tre prosent av BNP, men sier ingenting om når- eller hvordan målet skal nås. Ifølge meldingen var nivået 1,64 prosent av BNP i 2011.

Langtidsplaner for forskning

I meldingen sier regjeringen at de vil etablere ti-årige nasjonale langtidsplaner for forskning, den første i forbindelse med statsbudsjettet for 2015. SINTEF mener dette er positivt, fordi forskning trenger langsiktighet og forutsigbarhet. Men meldingen sier lite forpliktende om hva som skal inngå i langtidsplanene.

Et annet positivt element er at regjeringen vil legge fram en nasjonal forskningsstrategi for IKT. 

Instituttsektoren viktig

I forbindelse med meldingen er det innhentet ny kunnskap om forskningsinstituttenes betydning for norsk forskning og for næringslivet. Meldingen legger vekt på at forskningsinstituttene fungerer godt og har en viktig rolle, og at det ikke bør gjøres vesentlige endringer i norsk instituttpolitikk. 

-Vi er glade for den gode omtalen instituttene får. Det er også positivt at regjeringen vil styrke instituttenes rolle i doktorgradsutdanningen. Her vil SINTEF gjerne bidra, sier Unni Steinsmo. 

Viktig å styrke EU-forskningen

Stortingsmeldingen sier at det vil være viktig å sikre gode insentiver til god norsk deltakelse, dersom Norge skal være en del av EUs neste program for forskning og utvikling, Horizon 2020. –Norge må delta med full styrke i Horizon 2020. Norsk forskning og næringsliv henter mye kunnskap ved å delta i EUs forskningsprogrammer, men i dag er de økonomiske betingelsene en stor utfordring for forskningsinstituttene. Derfor er det viktig at myndighetene styrker nasjonale ordninger som gjør det mulig å delta, sier Unni Steinsmo.