Til hovedinnhold
Norsk English

På sporet av tapt kunnskap

Leirmurt skorstein. Foto: SINTEF Byggforsk
Tre nye anvisninger i Byggforskserien har som hensikt å dokumentere og formidle kunnskap om bruk av eldre byggematerialer.

Jord, stein og tre har alltid vært lett tilgjengelige byggematerialer i Norge, og er derfor historisk sett viktig for oss. Etter hvert som nye byggematerialer overtok, har kunnskapen om bruk av leire forsvunnet. Siden slik kunnskap tidligere ble formidlet i tilknytning til selve utførelsen på arbeidsplassen, ble denne formidlingstradisjonen brutt. 

Resultatet er at vi i dag har svært begrensede kunnskaper om teknologien, og mange lokale tradisjoner er helt borte. Siden leire er brukt i en stor del av vår bygningsarv, er det av stor interesse for bygningsvernet å spore opp denne tapte kunnskap. 

Kunnskap om leire
De tre anvisningene i Byggforskserien om byggeteknikker med leire er ment som hjelpemiddel for alle som arbeider med bevaring og utbedring av eldre bygninger. 

Byggforvaltning 770.115 Leire som byggemateriale. Muring, pussing og annen bruk omhandler ubrent leire brukt som byggemateriale. Hovedfokus i anvisningen er natursteinsmuring og pussing med leirmørtel, men andre bruksområder er også nevnt. 

Byggforvaltning 723.309 Eldre vegger av stampet jord. Metoder og materialer beskriver hvordan vegger av jord ble utført i perioden fra 1800-tallet til 1960. Anvisningen dokumenterer og formidler historisk, geoteknisk og bygningsteknisk kunnskap knyttet til bygging av jordhus. Jordhus er hus med bærende vegger av komprimert, leirholdig jord. Jordveggene ble stampet opp i en flyttbar forskaling (pisé), eller murt i forband med tørket leirstein eller tørkede leirblokker (adobe). Veggene ble bygd uten kalk eller andre bindemidler i jorda. 

Kubber eller knubber?
Byggforvaltning 723.310 Eldre vegger murt med kubber eller knubber av tre. Metoder og materialer beskriver hvordan kubbe- eller knubbehus ble bygd. Hensikten med anvisningen er å dokumentere og formidle historisk og byggteknisk kunnskap knyttet til bygging av hus med vegger murt med leire og trevirke, populært kalt vedmuring. 

Kubbehus er hus med vegger murt opp av trevirke kappet opp i like lengder (kubber, kabber) og lagt på tvers av veggens lengderetning som en vedstabel. Knubbehus er hus med vegger murt med sagskårne planker eller bord, som regel avkapp fra sagbruk (knubb) i varierende lengder. Knubbene ble murt opp i løperforband på langs i veggen, slik at muren fikk karakter av en halvsteins teglmur. 


Andre nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien