Til hovedinnhold
Norsk English

Mobbing i Forsvaret øker

Andelen ansatte som oppgir å ha blitt mobbet det siste halvåret har økt fra 6,2 prosent i 2010 til 8,3 prosent i 2011. (Foto: Forsvarets Forum)
En fersk rapport fra SINTEF viser at mobbingen i Forsvaret har økt det siste året.

 Tidligere har forskerne gått gjennom Forsvarets helse- og miljøundersøkelser fra 2004 til 2010 for å studere forekomst av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet, og konkluderte for to år siden med at forekomst av mobbing - med unntak av årene 2008 og 2010- var høyere enn på andre norske arbeidsplasser.

Nå viser den nye rapporten at andelen ansatte som oppgir å ha blitt mobbet det siste halvåret har økt fra 6,2 prosent i 2010 til 8,3 prosent i 2011.

Også her har forskerne tatt utgangspunkt i data fra den interne helse- og miljøundersøkelsen, men i tillegg har det blitt gjort individuelle intervju og fokusgruppeintervju ved to forskjellige garnisoner.


Åpenlys mobbing av samme kjønn

- Funnene våre viser at Sjøforsvaret hadde den lavest rapporterte forekomsten av mobbing, etterfulgt av Hæren, Luftforsvaret ,Heimevernet og Forsvarets logistikkorganisasjon.

Kvinner blir oftere mobbet enn menn. Likevel ser vi at andelen menn som oppgir å bli mobbet har økt signifikant fra 2010 til 2011, forteller Anita Øren ved SINTEF Teknologi og samfunn.

Rapporten viser at det er flere sivilt enn militært ansatte som oppgir å ha blitt mobbet, og at fordelingen av mobbing i de tre forskjellige alderskategoriene har endret seg:  En høyere andel av personer i gruppen over 40 år oppgir nå at de har blitt mobbet,

Av de ansatte – som er både militære og sivile- oppgir 63 prosent at de blir mobbet av militært ansatte, 24 prosent av sivilt ansatte og 13 prosent av både militært og sivilt ansatte.

-Nesten alle informantene svarer at det stort sett er de samme personene som mobber, og 83 prosent av respondentene oppgir at det er personer av samme kjønn som mobber dem. Halvparten av både kvinner og menn forteller at mobbingen skjer åpenlyst, sier Øren.


Uønsket seksuell oppmerksomhet

Når det gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet forteller Anita Øren at de ikke ser noen stor endring i andelen personer som oppgir å ha blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret i 2011 i forhold til tidligere år.

 - Nivået ligger på omtrent det samme nivået som det har gjort siden 2006, sier Anita Øren. -Tallet er likevel noe lavere blant Forsvarets ansatte i 2011 enn blant deltakerne i Statistisk sentralbyrås nasjonale levekårsundersøkelse fra 2009, og det er flest unge kvinner som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet.

Mesteparten av respondentene oppgir at den uønskede seksuelle oppmerksomheten er godartet, i motsetning til ondartet/aggressiv. I intervjuene kommer det fram at flere mener at godartet uønsket seksuell oppmerksomhet er de tilfellene hvor avsender ikke nødvendigvis mener å trakassere, men at det likevel oppleves som ubehagelig eller upassende for den som mottar.


Store ulikheter

SINTEF-forskerne påpeker at det er utfordrende å lage tiltak som er tilpasset de forskjellige avdelingene for å få ned forekomst av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet  siden arbeidsstedet har en så kompleks organisasjonsstruktur og de forskjellige avdelingene/grupperingene kan ha helt ulike arbeidsoppgaver og ulike arbeidsmiljø.

-To miljø kan ha helt ulike arbeidsoppgaver, sammensetning av personale, arbeidsforhold og lokasjon (kontor i by – fotsoldat uti skogen) og erfaringene deres om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet blir derfor så forskjellige, sier Øren.


Skreddersy tiltak

Forskerne mener derfor det vil være lurt for Forsvarsledelsen å ta hensyn til organisasjonskulturen til de enkelte avdelinger og tilpasse tiltak deretter. Videre vil det være nyttig å prate med personell i de enkelte avdelingene for å få en større forståelse for hvordan en kan legge til rette for eventuelle tiltak som vil være skreddersydd for nettopp den enheten.

- Ved å prate med personer fra de forskjellige miljøene vil det også være mulig å få innsyn til andre faktorer som er viktige å ta med i betraktningen om hvordan en skal få redusert forekomsten av mobbing, uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering, sier Anita Øren.


Går i riktig retning

Personaldirektør i Forsvaret, Tom Simonsen forteller at Forsvaret har arbeidet med temaet mobbing over tid og at flere tiltak er blitt satt i gang. Forsvarets interne medarbeiderundersøkelse med tall for 2012 har da også resultater som viser at det går i riktig retning.

- Vi vil nå bruke litt tid på å vurdere de tiltakene SINTEF foreslår, og se dem i sammenheng med det arbeidet som allerede er i gang. Tiltakene og gjennomføringen av disse er et ledelsesansvar, og ulike avdelinger kan ha forskjellige behov, avslutter Simonsen.
- Vi er selvsagt ikke fornøyd med tallene som er lagt fram, men vi er glade for nå å ha fått kartlagt tilstanden så nøyaktig, sier han.

                                                                                                                                                                Av Åse Dragland

Her kan du lese rapporten